Nekustamā īpašuma izsole 23.08.

AKTUĀLI

- 2023.gada 23.augustā plkst. 09:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4474 006 0253, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 006 0253 0.0629 ha platībā, un atrodas “13”, Vasarnīcas, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1850.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 23.augustā plkst. 09:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4450 007 0650 0.3619 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4450 007 0650 un atrodas Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1250.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 23.augustā plkst. 10:00 nekustamo īpašumu “Spārīte 71” ar kadastra numuru 4470 002 0445, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 002 0445 0.0539 ha platībā, un atrodas “71”, Spārīte, Maļinovas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2100.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 23.augustā plkst. 10:30 nekustamo īpašumu “Sēņu lauks” ar kadastra numuru 4474 004 0290, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 004 0290 2.1409 ha platībā, un atrodas Virvjali, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 6300.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 23.augustā plkst. 11:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4486 005 0179 0.4264 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Sannij” ar kadastra numuru 4486 005 0179 un atrodas Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1600.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 23.augustā plkst. 11:30 nekustamo īpašumu “Dzīpari” ar kadastra numuru 4488 005 0318, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4488 005 0896 1.0148 ha platībā, un atrodas Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 6300.00.    

Izsoles noteikumi

         Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, sēžu zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē:

https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/nekustama-ipasuma-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.tel.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2023.gada 18.augustam plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.tel.29412676.

Naujenes bibliotēkas radošās ceturtdienas!