Naujenes novadpētniecības muzejs rīko etnogrāfisku ekspedīciju Daugavpils novadā

AKTUĀLI

Šogad Daugavpils novadā turpinās pārrobežu projekta  “Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei” realizācija. Viena no projekta pirmajām aktivitātēm jaunajā gadā ir ekspedīcija “Etnografiskie raksti un tradicionālās amatu prasmes Daugavas ielejas teritorijā”. Ekspedīcijas gaitā tiks apzināti seno amata prasmju pratēji, amatnieki, kā arī cilvēki, kuri glabā dažādas liecības (atmiņas, fotogrāfijas, priekšmetus u.c) par to, kādi amati un prasmes tika piekopti viņu dzimtā, kaimiņu mājā vai sādžā. Tiks vākts arī Daugavpils novada folkloras mantojums, kurš būs izmantots studijas ieraksta sagatavošanā un CD diska izdošanā. Disks ar 12 dziesmām tiks ierakstīts kopā ar folkloras grupu „Vargan” no Polockas (Baltkrievija), piedaloties folkloras kopai no  Daugavpils novada. Pašlaik ir noslēdzies ekspedīcijas sagatavošanās posms, kura laikā Naujenes Novadpētniecības muzeja darbinieki uzsāka sastādīt seno amata prasmju pratēju sarakstu un plānot ekspedīcijas izbraukumus. Februārī un martā ekspedīcijas izbraukumi plānoti Kalupes, Līksnas, Naujenes, Vaboles un Nīcgales pagastā, savukārt no aprīļa līdz augustam -- pārējā Daugavpils novada teritorijā. Tāpēc aicinām vietējos iedzīvotājus būt atsaucīgiem, nebaidīties uzņemt ekspedīcijas dalībniekus savās mājās un izrādīt no iepriekšējām paaudzēm mantotos rokdarbus, amatnieku ražotus priekšmetus vai darbarīkus, kuri tika izmantoti saimniecībā. Būsim pateicīgi par iespēju tikties ar seno amata prasmju glabātajiem vai to tuviniekiem, pierakstīt atmiņas, ielūkoties ģimeņu foto albumos, dokumentos un nobildēt saglabājušos priekšmetus. Pašlaik seno amata prasmju pratēju sarakstā ir vairāk nekā 170 personas, kuras darbojās no 20. gs. sākuma līdz pat mūsdienām. Galvenokārt ir pārstāvētas dažāda veida rokdarbnieces (segu, dvieļu, galdautu, jostu audējas, šuvējas, izšuvējas, cimdu un zeķu adītājas). Ir arī informācija par dažiem namdariem, akmeņkaļiem, galdniekiem, kurpniekiem, skroderiem, grozu pinējiem, laivu un mucu izgatavotājiem. Par dažām personām informācija ir minimāla -  zināms tikai uzvārds, savukārt par citiem ir pieejamas plašākas ziņas. Daugavpils novada amatnieku apzināšana un saraksta sastādīšana nebeigsies līdz ar pārrobežu projekta realizāciju. Muzeja darbinieki aicina visus sniegt informāciju par Daugavpils novada teritorijā kādreiz vai pašlaik dzīvojošiem jebkāda amata pratējiem. Īpaši būsim pateicīgi par informāciju, kura attiecas uz: 1) dzimtajā sādžā vai pagastā zināmām rokdarbniecēm (šuvējām, izšūstītājām, audējām, adītājām, knipelētājām, tamborētājām, filcētājām) un rokdarbnieču atstāto mantojumu; 2) amatniekiem, kuri nodarbojušies ar kokapstrādi, galdniecību, mēbeļu u.c. sadzīves priekšmetu izgatavošanu, grozu pīšanu (no klūgām, skaliem, saknēm, salmiem), akmens, ādas apstrādi, virvju vīšanu, karošu grebšanu, podniecību, kurpniecību, zirglietu izgatavošanu, kapu pieminekļu, robežstabu kalšanu utt.; 3) dziesmu, pasaku, mīklu un dažādu nostāstu un vakarēšanas tradīciju zinātājiem. Naujenes Novadpētniecības muzejs pateicas par atbalstu amatnieku un to tuvinieku apzināšanā Nīcgales pagasta Tautas bibliotēkas vadītājai Rutai Bogdanovai un Kalupes pagasta kultūras menedžerei Initai Ivdrai. Aicinām arī citu pagastu kultūras un izglītības iestādes būt aktīvām un iesūtīt informāciju par zināmiem amatu pratējiem. Informāciju var iesniegt pa tālruni 29468988 vai e-pastu naujenesmuzejs@inbox.lv Šā gada 30. janvārī tika organizēts pirmais ekspedīcijas izbraukums pie četrām teicējām Kalupes pagastā. Muzeja darbinieki dokumentēja Initas Ivdras, Fraņas Morkānes, Regīnas Baikas, kā arī Vijas Ļegušas liecības un iepazinās ar dzimtas mantojumu. Ekspedīcijas gaitā ir paredzēts mērķtiecīgi papildināt muzeja priekšmetu kolekcijas ar jauniem eksponātiem. Muzeja īpašumā jau iegūti pirmie dāvinājumi no Naujenes un Nīcgales pagasta un uzsākta to dokumentēšana. Aicinām muzejam dāvināt priekšmetus, kuri raksturo Daugavpils novada iedzīvotāju dzīvesveidu un nodarbošanos dažādos laika posmos. Dāvinājumi tiks eksponēti Naujenes muzeja izstādēs: tekstīlijas izstādē “Rokdarbu tradīcijas DvinasDaugavas ielejas teritorijā” (šī gada novembrī), savukārt pārējie priekšmeti - senām amatu prasmēm veltītās tematiskās izstādēs. Ekspedīcijas tiek rīkotas projekta “Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei" ietvaros, ko īsteno Daugavpils novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar Nacionālo Polockas vēstures un kultūras muzeju – rezervātu un Zinātniski pētniecisko kultūras institūciju “Braslavas rajona muzeju apvienība”. Projekta mērķis ir izpētīt un saglabāt Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālās amatu prasmes un nodot tās nākamajai paaudzei, izmantojot muzeju izglītojošās programmas, radošās darbnīcas, izstādes, kā arī  inovatīvas izglītojošas metodes, kuras balstītas tiešā komunikācijā ar vietējiem amatniekiem.   Nīcgales pagasta iedzīvotāju dāvinājums Naujenes muzejam Initas Ivdras dzimtā saglabājusies vecmammas  Ievas Kivlenieces (dz. Brakovskas) 1918. gadā austā josta Tiek dokumentēts Kalupes pagasta iedzīvotājas Fraņas Morkānes stāsts par dzimtas rokdarbniecēm Lubovas Koržavinas dāvinājums muzejam - vecmammas Agripinas Izotovas austais un izšūtais dvielis. Dvielis tapis pagājušā gadsimta 30.-40. gados Višķu pagasta, Koroļevsčinas sādžā. 

Daugavpils novads tika prezentēts divās starptautiskās tūrisma izstādēs