Meža izstrādes darbi jāsaskaņo ar ceļa īpašnieku

AKTUĀLI

Sakarā ar klimatiskajiem apstākļiem ir pieaudzis gadījumu skaits, kad veicot meža izstrādes un transportēšanas darbus tiek bojāta pašvaldības autoceļu klātne. Pašvaldības autoceļu bojāšana ir administratīvi sodāms pārkāpums, atbildība par kuru paredzētas vairākās tiesību normās atkarībā no pārkāpuma veida.

Augšdaugavas novada pašvaldības Administratīvā komisija pa šī gada pirmo pusgadu izskatīja jau trīs administratīvā procesa lietas par Ceļu satiksmes likuma 82. panta otrās daļas  pārkāpumu - tika ierīkotas kokmateriālu krautuves bez ceļa īpašnieka rakstveida saskaņojuma kokmateriālu izvietošanai.

Ceļu satiksmes likuma 82.panta otrā daļa nosaka, ka “Par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu, par ceļu zemes nodalījuma joslas piegružošanu, piesārņošanu vai uzaršanu, materiālu vai priekšmetu novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā bez ceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas, kā četrpadsmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no simt četrdesmit līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām. Arī par citu darbu veikšanu, kas pasliktina satiksmes drošību, piemēro naudas sodu.”

Aizsargjoslu likums nosaka, ka Ceļu zemes nodalījuma joslā aizliegts izvietot kokmateriālu krautuves, ja nav saņemts autoceļa īpašnieka rakstveida saskaņojums kokmateriālu izvietošanai.

Uz novada pašvaldības ceļiem atbilstoši laika apstākļiem, tiek ieviesti satiksmes ierobežojumi pavasara - vasaras un rudens – ziemas sezonai, kā arī noteikta kārtība, kādā šie ierobežojumi tiek atcelti.

Uzņēmējam, kuram ir nepieciešams veikt kravu pārvadāšanu vai ceļa nodalījuma joslas izmantošanu krautuvju izveidei, nepieciešams savlaicīgi aizpildīt iesnieguma atbilstoši MK 02.10.2001. noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām un iesniegt tos attiecīgajā pagasta pārvaldē saskaņošanai. Pagasta pārvaldes vadītājs saskaņo darbu veikšanu, veicot iesniegumā norādītā autoceļa apsekošanu dabā, sastādot Aktu par autoceļa apsekošanu pirms darbu uzsākšanas, kuru paraksta abas iesaistītās puses – attiecīgā pagasta pārvaldes vadītājs (kurā tiks veikti iesniegumā minētie darbi) un uzņēmējs (darbu veicējs),  tad attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs sagatavo un noslēdz līgumu ar uzņēmēju par satiksmes ierobežojumu atcelšanu vai ceļa nodalījuma joslas izmantošanas atļaušanu. Uzsākt darbus atļauts tikai pēc līguma noslēgšanas.

Uzņēmējs (Darbu veicējs) ir atbildīgs:

  1. par autoceļa aizsardzības noteikumu ievērošanu, lai neradītu ceļa bojājumus;
  2. par darba zonas tuvumā esošo komunikāciju, pieguļošo īpašumu, personu drošības ievērošanu;
  3. par satiksmes kustības drošību ceļa posmā un par traucējumu ceļu dienesta tehnikas darbam;
  4. par teritorijas un ceļa sakopšanu par saviem līdzekļiem;
  5. par darbības rezultātā autoceļam, tā aprīkojumam un autoceļa zemes joslai radīto kaitējumu novēršanu par saviem līdzekļiem.

Pēc darbu pabeigšanas, speciālists sagatavo aktu, ar kuru darbu veicējs nodod pašvaldībai sakārtotu autoceļu, tā aprīkojumu un autoceļa nodalījuma joslu, ja nepieciešams pievienojot fotogrāfijas par ceļa stāvokli pēc darbiem.

Ja darbu veicējs neievēro noteikumus, pašvaldībai ir tiesības novērst radīto kaitējumu par saviem līdzekļiem, pieprasot zaudējumu segšanu darbu veicējam, kā arī ieturēt samaksāto drošības naudu.

Ja darbu veicējs neievēro normatīvo aktu prasības vai pašvaldības nosacījumus darbu veikšanai, pašvaldībai ir tiesības pārtraukt darbus un anulēt saskaņojumu.

Augšdaugavas novada pašvaldības iedzīvotāji tiek aicināti būt vērīgiem, ja mana, ka uz  pašvaldības ceļiem notiek kokmateriālu kravu pārvadāšana vai tiek veikta krautuvju izveide ceļu malā, vai arī pamana smago tehniku strādājam mežā. Par konstatēto lūgums vērsties pie pagastu vadītājiem, lai novērstu iespējamos pārkāpumus un uzturētu pašvaldības ceļus kārtībā.

Teksts, foto: Anna Lemešonoka, Juridiskās nodaļas vecākā juriste

Bebrenes Brīvības piemineklis laiku lokos