Mācību iespējas Višķos

AKTUĀLI

Pēdējos desmit gados aizvien nozīmīgāku lomu Latvijas ekonomikā ieņem lauksaimniecība. Atšķirībā no rūpniecības un pakalpojumu sniegšanas nozarēm, lauksaimnieciskā ražošana ir samērā vienmērīgi attīstījusies visā valsts teritorijā, kļūstot par vienu no produktīvākajām un efektīvākajām nozarēm valstī.

Ražošanas produktivitāte ir veicinājusi atalgojuma pieaugumu lauksaimniecības nozarē kopumā. Viens no galvenajiem lauksaimniecības nozares produktivitātes pamatiem ir mūsdienīga tehnika, kura, pateicoties Eiropas Savienības atbalstam, ir lielā apjomā ienākusi Latvijas laukos. Pieprasījums pēc mūsdienīgas tehnikas ir veicinājis gan tehnikas tirdzniecības, gan servisa pakalpojumu attīstību visā Latvijas teritorijā.

Mūsdienu lauksaimniecības tehnikas sarežģītība ir tik liela, ka vairumā gadījumu bez speciālām zināšanām ekspluatēt vai remontēt to nav iespējams, tāpēc aizvien nozīmīgāku lomu nozarē iegūst izglītības iestādes ar lauksaimniecības programmām.

Nākošajā plānošanas periodā, no 2023. gada līdz 2027. gadam, Eiropas Komisija ir piešķīrusi Latvijai lielus finanšu līdzekļus atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem, ar mērķi sekmēt jaunu cilvēku ienākšanu primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanas uzņēmumos, sekmējot paaudžu maiņu. Ir pieņemti lēmumi piešķirt finansējumu jaunajiem lauksaimniekiem grantu veidā, gan arī paaugstinot Eiropas Savienības tiešo maksājumu likmes tieši gados jaunajiem lauksaimniekiem. Tomēr ir jāatzīmē, kā šie finansiālie labumi tiek piedāvāti tikai tiem, kuri ir ieguvuši izglītību lauksaimniecības jomā, tādā veidā sekmējot uz zināšanām balstītas lauksaimniecības produkcijas ražošanas attīstību.

Latgales Industriālā tehnikuma izglītības programmu īstenošanas vieta “Višķi”, kura atrodas Augšdaugavas novada Višķu pagastā. IPĪV “Višķi” izglītības programmas veidotas tā, lai katrs izglītojamais iegūtu ne tikai tehniskās zināšanas, bet arī izpratni par uzņēmējdarbību lauksaimniecības nozarē. Šis izglītības modelis pēc tehnikuma absolvēšanas ļauj izglītojamajiem strādāt algoto darbu vai dibināt savus lauksaimniecības uzņēmumus. Izglītojamo profesionālās kvalifikācijas prasības ir izstrādātas iesaistot lauksaimniekus un lauksaimnieku organizācijas, ar mērķi definēt to zināšanu kopumu, kurš visvairāk nepieciešams darba devējiem un lauksaimniecības uzņēmumu vadītājiem. 

IPĪV “Višķi” ir izglītības iestāde ar bagātām tradīcijām un daudzpusīgu zināšanu nodrošinājumu. Tās darbībā notiek nepārtraukta materiāli tehniskās bāzes attīstība. Šobrīd sadarbībā ar Augšdaugavas novada domi, tiek īstenots projekts  “DBT IPĪV “Višķi” mācību korpusa ēkas atjaunošana un energoefektivitātes palielināšana”.

Višķu struktūrvienība piedāvā apgūt augkopja profesiju, šis speciālists patstāvīgi vai speciālista vadībā veic darbus augkopības produkcijas ražošanā, kultūraugu audzēšanā, pļavu un ganību apsaimniekošanā, nodarbojas ar ražas novākšanu un uzglabāšanu. Augkopības tehniķis plāno, organizē un veic ražas audzēšanu, novākšanu un uzglabāšanu, izstrādā darba uzdevumus un vada procesu. Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis strādā ar lauksaimniecības tehniku un iekārtām, veic tehnisko apkopi un remontu. Ainavu būvtehniķis organizē, īsteno un pārrauga publiskās un privātās teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu izbūves un uzturēšanas darbus. 

Mācību procesā izglītojamie iegūst traktortehnikas TR2 kategorijas un autovadītāja B kategorijas apliecības. Ikviens izglītojamais, atkarībā no sekmēm un sabiedriskās aktivitātes, var iegūt stipendiju līdz 150 EUR. Mācību laikā izglītojamajiem tiek nodrošinātas prakšu vietas lauksaimniecības uzņēmumos. Mācības palīdz ikvienam gūt izpratni par to, kā darbojas dažādi lauksaimniecības darbības procesi, kā izmantot dabas resursus un gūt no tiem materiālu labumu.

Tehnikuma izglītojamiem ir iespēja iegūt starptautisko pieredzi piedaloties Erasmus+ projektos, piemēram, šajā mācību gadā četri jaunieši no otrā kursa  ieguva bagātu pieredzi Vācijas  uzņēmumā DEULA Nienburgā.

Izglītojamajiem ir pieejama dienesta viesnīca “Višķi”, kuru apsaimnieko Augšdaugavas novada pašvaldību aģentūra „Višķi”. LIT izglītojamajiem īres maksa ir 1,71 EUR mēnesī.

Struktūrvienība atrodas vienā no skaistākajām Latgales vietām - Luknas ezera krastā. Izglītojamie no nodarbībām brīvajā laikā var izmantot Višķu pagastā izveidoto infrastruktūru - vieglatlētikas stadionu, futbola, tenisa, basketbola, volejbola laukumus, trenažierus, estrādi. Skolā darbojas vispārējās fiziskās sagatavošanas pulciņš.

Ir vērts atzīmēt, ka   tehnikuma jaunieši aktīvi iesaistās Višķu pagasta jauniešu centra darbībā, kura telpas ir izvietotas IPĪV “Višķi” mācību korpusa ēkā. Skolas jauniešiem ir iespēja dejot arī Augšdaugavas novada jauniešu tautas deju kolektīvā “Druvāni”,  kura sastāvā  skolas jaunieši piedalījās Dziesmu un Deju svētkos.

Vairāk informācijas par uzņemšanu var meklēt Latgales Industriālā tehnikuma mājaslapā: www.lint.lv vai zvanīt 26585845

Bukstiņzuppe Eglainē un Sēlijas īstā garša Dvietē