Izmaiņas pašvaldības pabalstos

AKTUĀLI

16. janvāra Daugavpils novada domes sēdē apstiprināti grozījumi pašvaldības 2018. gada 31.maija saistošajos noteikumos Nr.20 „Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Daugavpils novadā”, saskaņā ar ko ir palielināts apbedīšanas pabalsts no 180 uz 350 eiro. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies veikt mirušās personas, kuras pēdējā deklarēta dzīvesvieta bija Daugavpils novads, apbedīšanu. Pabalstu piešķir un izmaksā gadījumos, ja ir miris iedzīvotājs, kuram nav tiesību uz citu apbedīšanas pabalstu. Vidēji gadā šādu pabalstu saņem 15 personas. Pabalsta izmaksai šogad pašvaldības budžetā papildus būs nepieciešami 2550 eiro.

Domes sēdē grozīti arī Daugavpils novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā”  iestrādātie nosacījumi attiecībā uz piemērojamo garantēto minimālo ienākumu līmeni vienai personai Daugavpils novada administratīvajā teritorijā. Šāds lēmums pieņemts sakarā ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni”. Grozījumi paredz, ka garantētais minimālais ienākumu līmenis vienai personai Daugavpils novada administratīvajā teritorijā nosakāms atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par garantēto minimālo ienākumu līmeni, proti, no šā gada 1. janvāra garantētais minimālais ienākumu līmenis trūcīgai personai ir 64 eiro.  Tiesības saņemt pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai ir tām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un kuru ienākumi ir zemāki par Ministru kabineta noteikto GMI līmeni, un kuras līdzdarbojas savas sociālās situācijas uzlabošanā un pilda līdzdarbības pienākumus. 2019. gadā Daugavpils novadā GMI pabalstu saņēma 614 personas. Saistošo noteikumu īstenošanai 2020.gadā papildus būs nepieciešami 26 000 eiro.

Tāpat šajos noteikumos veiktas izmaiņas attiecībā uz vienreizēja pabalsta krīzes situācijā apmēru. Ja iepriekš šis pabalsts tika noteikts 200 eiro apmērā vienai personai vai ģimenei, tad turpmāk tie būs 400 eiro. Sociālais dienests pieņem lēmumu par vienreizēja pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu, kad ģimene (persona) daļēji vai pilnībā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu gadījumos (ugunsgrēks, plūdi, vētra un citas situācijas). Vienreizējo pabalstu piešķir bez ģimenes (personas) ienākumu izvērtēšanas, bet ņemot vērā krīzes situācijā radīto zaudējumu sekas un speciālista veiktu ģimenes (personas) individuālu pamatvajadzību izvērtējumu. Šī pabalsta izmaksai budžetā papildus būs nepieciešami 3300 eiro.

Barikāžu atceres dienas pasākums Kalupē