Ēkas renovācija palīdz uzlabot vidi un ekonomēt līdzekļus

AKTUĀLI

Iestājoties apkures sezonai, aktuāls kļūst siltumenerģijas maksas jautājums. Pirms vairākiem gadu desmitiem celtos mājokļos ar sliktu tehnisko stāvokli to iedzīvotāji zaudē naudu kopā ar siltumu – tā burtiski ”izkūp gaisā” caur ēkas sienām, pagrabiem, ieejas durvīm un bēniņiem.

Siltuma gala cenu ietekmē gan konkrētās mājas energoefektivitāte, gan tas, kā siltums tiek saražots, un ar kādām izejvielām. Kādas noteiktas vienas gala cenas visām pašvaldībām un mājām nepastāv, piemēram, siltums var būt lētāks gadījumos, kad tiek izmantots vietējais kurināmais. Tāpat tarifs ir atkarīgs no izvēlētiem siltumapgādes sistēmas tehnoloģiskiem risinājumiem, siltumapgādes sistēmas kompaktuma, tehniskā stāvokļa, kā arī katras apdzīvotās vietas ģeogrāfiskās u.c. īpatnības (reljefs, apbūves blīvums, siltumapgādes lietotāju daudzums, u.c. faktori).

Lai daudzdzīvokļu ēka varētu pieteikties atbalstam enegroefektivitātei, tai ir jābūt nodotai pārvaldīšanā – biedrībai, organizācijai, fiziskai personai. Ēka bez pārvaldnieka nevar pretendēt uz atbalstu energefektivitātes programmās. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, iedzīvotāji var sazināties ar Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas vecāko speciālisti mājokļu jautājumos Viktoriju Kesarevu, tālr. 65422281, speciālisti mājokļu jautājumos Janīnu Kurmi, tālr. 65447862.

Ja aplūkojam ēkas ar centralizēto apkures sistēmu, Augšdaugavas novadā gala maksa par 1m2 dažādās vietās mēdz atšķirties diezgan būtiski. Šo faktoru ietekmē patērētā siltuma daudzums.

Kāds varētu būt risinājums?

Jādomā par ēku nosiltināšanas jeb energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem.

Kā atšķiras maksājumi nosiltinātajās vai daļēji nosiltinātajās mājās?

Tie ir daudz zemāki.

Ja aplūkojam Lociku ciemu, viszemākais siltuma maksājums (dati par 2023. gada oktobri) ir dzīvojamajā mājā Vienības ielā 8, kur maksa par 1m2 sastādīja 0,37 eiro par m2 ar kopējo mājas siltumenerģijas patēriņu 19 MWh. Šī ēka tika nosiltināta 2012. gadā. Taču tanī pašā ciemā, blakus esošā mājā Vienības ielā 10 (dati par analogo mēnesi), maksa sastādīja 0,73 eiro par 1m2, ar kopējo mājas siltuma patēriņu 37 MWh. Vienības ielā 7, kur tika veikta daļēja siltināšana, konkrēti gala sienu siltināšana, maksa par siltumu sastāda 0,55 eiro par 1m2, bet kopējais ēkas energopatēriņš 26 MWh.

Lociku ciemā pilnībā nosiltinātajā ēkā maksa ir praktiski divas reizes zemāka nekā nenosiltinātajā daudzdzīvokļu mājā. Krietni mazāks ir arī kopējais ēkas patērētais apjoms. Daļēji nosiltinātajās daudzdzīvokļu ēkās kopējais enerģijas patēriņš un gala siltuma cena par m2 ir krietni samazinājusies.

Naujenē Vecpils ielā 3, nosiltinātajā daudzdzīvokļu ēkā siltumenerģijas maksa 2023. gada oktobrī sastādīja 0,37 eiro /m2, kas ir praktiski divreiz mazāks tarifs nekā blakus esošajā daudzdzīvokļu ēkā Vecpils ielā 6, kur tas sastāda jau 0,79 eiro /m2. Daudzdzīvokļu ēkās patēriņš sastāda 7,9 un 16,5 MWh attiecīgi.

Naujenē nosiltinātajā ēkā maksa ir divas reizes zemāka, nekā blakus esošajā nenosiltinātajā.  

Kalkūnes ielā 14 un 16, kur savulaik veica novecojušās apkures sistēmas demontāžu, situācija arī būtiski atšķiras no citām daudzdzīvokļu ēkām šajā ciemā. Kalkūnes ielā 14 maksa 2023. gada oktobrī par 1m2 sastādīja 0,5 eiro, un mājā nr.16 - 0,51 eiro/m2. Abās ēkās remontdarbu ietvaros tika nomainīta ne tikai apkures sistēma, bet arī uzstādīta individuāla siltuma uzskaite katram klientam (dzīvoklī), izvietojot siltuma uzskaites ierīci, kura caur speciālo uztvērēju uzskaita individuālo siltuma patēriņu. Dzīvokļos ir iespēja kontrolēt un mainīt patērētā siltuma daudzumu, kas būtiski samazina rēķinus. Savukārt blakus esošajās daudzdzīvokļu mājās, kur netika veikti nekādi darbi, maksa mēdz būt pat vairāk nekā divas reizes lielāka. Augstākā maksa Kalkūnos ir daudzdzīvokļu mājai Kalkūnes ielā 18 - 1,34 eiro/ m2 un Kalkūnes ielā 9 - 1,03 eiro/ m2 .

Īstenota ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

2. oktobrī pēc energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem nodota ekspluatācijā ēka Rīgas ielā 16, Daugavpilī. Ēku pārvalda SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”.

2022. gada nogalē dzīvojamās mājas Rīgas ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieki parakstīja līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu 258 893,74 eiro apmērā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Ēka Rīgas iela 16, ir uzbūvēta 1918. gadā. Tā ir trīsstāvu dzīvojamā māja ar 14 dzīvokļiem. Kopējā ēkas platība ir 1519,4 m2, dzīvokļu platība - 1174,8 m2.

Projekta summa, ietver arī būvkomersanta SIA “DEFASS-D” pakalpojumu izmaksas, būvuzraudzību un tehniskās dokumentācijas izstrādi.

Projekta ietvaros tika veikta fasādes atjaunošana, balkonu renovācija, bēniņu siltināšana, jumta seguma nomaiņa, ventilācijas šahtu galu pārmūrēšana, ventilācijas kanālu tīrīšana, logu ventilācijas sistēmu uzstādīšana, citi dažādi sīkāki darbi.

Darbus veica no šī gada 1. jūnija līdz 30. augustam. Kopējas būvdarbu izmaksas – 250 314,70 ar PVN.

Kādu palīdzību sniedz pašvaldība?

 • 100 % apmērā – dzīvojamās mājas energoaudita pārskata sagatavošanai un termogrāfijas veikšanai, ja energoaudits un termogrāfija veikta vai aktualizēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām pēc šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas;
 • 100% apmērā – tehniskā projekta dokumentācijas sagatavošanai (tehniskā projekta izstrādes izmaksām);
 • jumta seguma nomaiņai ar bēniņu siltināšanu vai jumta ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanai – 75% apmērā no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 30000 euro;
 • mājas apkures sistēmas atjaunošanai – 50% apmērā no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 30000 euro;
 • mājas ārējo sienu siltināšanai:
 • visu ārējo sienu siltināšanai - 75% apmērā no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 20000 euro;
 • tikai gala sienu siltināšanai- 50% apmērā no faktiskajām izmaksām.

Vairāk informācijas par līdzfinansējuma procesu meklējiet pašvaldības mājaslapā: www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/daudzdzivoklu-dzivojamo-maju-energoefektivitate.

Kontakti uzziņām: Viktorija Kesareva, speciāliste mājokļu jautājumos, viktorija.kesareva@augsdaugavasnovads.lv, tālrunis - 65422281.

Altum programmas atbalsta iespējas

2022. gada 8. decembrī ALTUM uzsāka jaunas atbalsta programmas īstenošanu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu.

Programma tiek īstenota Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma (turpmāk – ANM) ietvarā #NextGenerationEU.  Pieejamais  programmas finansējums  ir 57,2 miljoni EUR, kas paredzēts aptuveni 170 daudzdzīvokļu māju projektiem.

Īstenojamā projekta mērķis ir sasniegt:

 • Vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu;
 • Uz katriem 5000 eiro renovācijas projekta attiecināmo izmaksu primārās enerģijas ietaupījumu - 1MWh/gadā

Atbalsta apjoms ir 49 % no projekta attiecināmajām izmaksām bez PVN – kapitāla atlaides veidā, kas tiek novirzīts kredītiestādes aizdevuma pamatsummas dzēšanai

Atbalsts tehniskās dokumentācijas sagatavošanai – 49% no projekta attiecināmajām izmaksām (ne vairāk kā 10 000 EUR)

Termiņš projekta īstenošanai un projekta noslēguma dokumentācijas iesniegšanai  Altum -  2026. gada 31. marts.

Pieteikšanās nosacījumi:

 • Daudzdzīvokļu mājai jāatbilst programmas noteikumiem (MK noteikumi Nr.460);
 • Jāveic energoaudits – jānoskaidro, vai projektu īstenojot var sasniegt primārās enerģijas ietaupījumu 30%;
 • Pēc energoaudita veikšanas ir jānodrošina tehniskās dokumentācijas sagatavošana
 • Jāsasauc dzīvokļu īpašnieku kopsapulci (nepieciešami 50% + 1 balss vai 100%, ja māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos);
 • Iesniedz pieteikumu mans.altum.lv.

Kāpēc renovēt?

 1. Ievērojami samazinās ēkas kopējais siltumenerģijas patēriņš;
 2. Būtiski samazinās avārijas riski un uzturēšanas izmaksas;
 3. Pieaug dzīvokļa īpašuma vērtība;
 4. Māja iegūst jaunu un modernu izskatu.

Vairāk informācijas par altum programmu: altum.lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/daudzdzivoklu-maju-energoefektivitate-2022-2026

Teksts, foto: D. Bitiņš

Lāčplēša diena Augšdaugavas novadā