Deputāti atbalsta projekta iesniegšanu Zivju fonda atbalsta saņemšanai

AKTUĀLI

Novada domes sēdē deputāti atbalstīja projekta “Dažādu sabiedrības grupu izglītošana par Daugavpils novada zivju resursiem” Zivju fonda atbalsta saņemšanai pasākumā “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, arī publicistikas izdevumi, mācību vai uzziņu literatūra, informatīvi izglītojoši televīzijas raidījumi vai radioraidījumi”.

Projekta mērķis ir izglītojošo materiālu sagatavošana dažādām vecuma grupām, tai skaitā bērniem un jauniešiem, šī materiāla izmantošanu novada skolās, novada pašvaldības teritorijā rīkotajos pasākumos (Novada dienās, pagasta svētkos un citos), kā arī ezeru un upju apsaimniekošanā iesaistīto personu apmācības un pieredzes apmaiņas organizēšana, tostarp seminārs par zivju slimībām un to ietekmējošiem faktoriem ūdenstilpēs, kā arī pieredzes apmaiņas brauciens uz Alūksnes un Burtnieka ezeriem.

Projekta plānotās kopējās izmaksas sastāda 8045 eiro, no kurām Zivju fonda finansējums sastāda 7160,05 eiro jeb 89% no kopējām izmaksām un Daugavpils novada domes līdzfinansējums - 884,95  eiro jeb 11% no projekta kopējām izmaksām.

Projektā paredzamās aktivitātes ir jāīsteno līdz šī gada beigām.

Pašvaldības stipendijas tiks piešķirtas diviem topošajiem speciālistiem