Daugavpils novada dome rīko nekustamā īpašuma izsoli Skrudalienas pagastā

Izsoles

Nekustamā īpašuma adreseSkolas iela 6, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads
Nomas objekta veidsBrīvā laika pavadīšanas centrs
Kadastra numurs4486 005 0739
Ēku kadastra apzīmējumi un platība, m2Brīvā laika pavadīšanas centra ēkas daļa – 4486 005 0629 001 – 31.4 m2;  
Galvenais lietošanas veidsĒkas plašizklaides pasākumiem
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN)15.98 EUR (piecpadsmit  euro 98 centi)
Izsoles solis2.00 EUR (divi euro 00 centi)
Iznomāšanas termiņš2 gadi
Zemes nomas maksa1.5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā ( bez PVN) Zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
Izsoles veidsMutiskā (pirmā)
Termiņš pieteikumu iesniegšanaiNo 19.06.2020. līdz 03.07.2020.,  sūtot pa pastu uz adresi Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu sūtot uz e-pastu: dome@daugavpilsnovads.lv. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona Ilze Ondzule 65476739.
Reģistrācijas maksa5.00 EUR (pieci euro 00 centi), kas jāieskaita Daugavpils novada domes, reģ. Nr. 90009117568 norēķinu kontā LV37TREL9807280440200.
Izsoles datums, laiks2020.gada 7.jūlijā plkst. 11:15, Rīgas iela 2, Daugavpils, konferenču zālē
IznomātājsSkrudalienas pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000073569, juridiskā adrese Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads
Nomas līguma projekts, izsoles noteikumi, pieteikumsVar iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19.kabinetā un mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā Pašvaldība pārdod/ iznomāàNomas tiesību izsoles
Nomas objekta apskates vieta un laiksIepriekš vienojoties pa mob. 65439238 ar Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāju B. Ivanovu

  Izsoles noteikumi Nomas līgums Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību Nr. Uz izsoli ieradušos izsoles dalībnieku  saraksts

Višķu pagasta muzikālais sveiciens svētkos