Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli Maļinovas pagastā

Izsoles

Brīvs neapbūvēts zemesgabalsAtrašanās vietaMaļinovas pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4470 003 0637
Platība, ha2.0
Lietošanas mērķisZeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
Apgrūtinājuminav
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN106,80
Iznomāšanas mērķislauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

Izsoles noteikumi Nomas līgums Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību Nr. Uz izsoli ieradušos izsoles dalībnieku saraksts

Turpinās pieteikšanās novada konkursa kultūras mantojuma objektu īpašniekiem