Atkritumi jāšķiro un jānodod, nevis jāizmet dabā

AKTUĀLI

Iedzīvotāju bezatbildīgi izmesto atkritumu apjoms Augšdaugavas novada mežos, grāvmalās, neapsaimniekotās teritorijās nemazinās. Lai gan pašvaldības teritorijā ir noteikta atkritumu apsaimniekošanas kārtība, un ir nodrošināta iespēja atkritumus nogādāt īpašās to savākšanas vietās daudzām atkritumu kategorijām arī BEZ MAKSAS, tomēr aizvien atrodas cilvēki, kuri ignorē noteiktās prasības un radītos atkritumus izmet tam neparedzētās vietās, radot vides piesārņojumu un nodarot mantiskus zaudējumus trešajām personām.

Kā pareizi tikt vaļā no būvgružiem?

Pareizi būtu būvgružus nodot pārstrādei vai utilizācijai kompānijām ar speciālajām atļaujām uz attiecīgo atkritumu pieņemšanu vai pārstrādi.

“Ja esat spējīgi sašķirot pārstrādājamos būvniecības atkritumus, ķieģeļus un citus minerālmateriālus, tad labāk to ir izdarīt, un par daudz lētākiem līdzekļiem nodot specializētajām kompānijām, kas nodarbojas ar šo minerālmateriālu pārsijāšanu, drupināšanu un tālāko reģenerāciju,” skaidro SIA “AADSO” projektu vadītājs Kaspars Laizāns.

Biežāki ir gadījumi, kad būvgruži nav sašķiroti. Šādā gadījumā tos jāizved uz poligonu. Veicot remontdarbus, ir jāapzinās radīto atkritumu apjoms. Ja būvgružu apjoms nav liels, tad tos ir iespējams izvest saviem spēkiem poligonā “Cinīši”, kas atrodas Augšdaugavas novada Demenes pagastā. Poligonā, uzreiz pie iebraukšanas, ir redzama speciāli izveidota vieta pie paceļamās barjeras, kur jānovieto auto. Tajā ir iekārtoti svari, lai varētu nosvērt kopējo būvgružu un auto svaru. Vēlāk jādodas pie speciālā lielā metāla konteinera, kas ir iekrāsots zaļā krāsā, kur būvgružus var atstāt. Kad mašīna ir atbrīvota, jādodas atpakaļ uz svariem, lai noteiktu cik liels būvgružu apjoms tika nodots. Jums tiks piestādīts rēķins, atbilstoši nodotajam svaram.

Bieži vien ceļa malās ir redzamas vietas, kur izmesti atkritumi, kurus varēja nodot arī nemaksājot neko. Piemēram Kalkūnes pagastā tika sastaptas vietas, kur ceļu nogāzēs izmestas mēbeles, sadzīves tehnika vai riepas, kaut gan tās var nodot BEZ MAKSAS, un pārstrādes laukumi atrodas netālu.

Būvgružus un lielos atkritumu priekšmetus (logus, podus, izlietnes, kieģeļus, durvis, reģipša plāksnes, krāsas) kategoriski aiziegts mest parastajos sadzīves atkritumu konteineros! Arī atstāt blakus konteineriem nav risinājums, bet gan pārkāpums. Sadzīves konteineros drīkst izmest tikai sīkos pārpalikumus – tapetes, līmlentes, smilšpapīru, netīras plēves utml.

Turpina K. Laizāns: “Poligonā “Cinīši” visus sadzīves atkritumus laiž caur šķirošanas lenti. Tiek atšķirota tālākai pārstrādei derīgā produkcija – pet pudeles, kartons, stikls utt. Ja konteinerā tiek samesti piemēram kieģeļi, tad līnija tiek bojāta, tādēļ to praktizēt nevajadzētu.”

Ja būvgružu apjoms ir ievērojams un tos nav iespējams izvest pašu spēkiem, jāpasūta speciāls konteiners.

“Ja kāds vēlas izvest atkritumus lielākajos apjomos, var zvanīt SIA “AADSO” operatoriem jeb dispečeriem, pasūtīt lielākus vai mazākus konteinerus. Kad konteiners tiks izvests “Cinīšos” par to tiks piestādīts rēķins,” teic SIA “AADSO” valdes loceklis Aivars Pudāns.

Nelegālie būvgružu izvedēji

Pastāv komersanti, kas piedāvā būvgružu izvešanu. Taču ne visi no tiem ir legāli. Iespējams, ka nelegālie izvedēji piedāvā zemāku cenu par šo pakalpojumu, taču nereti viņi arī ir mūsu dabas ainavu piegružotāji.

Valsts vides dienesta mājaslapā iespējams pārbaudīt vai izvēlētais izvedējs ir saņēmis attiecīgo atļauju pakalpojuma sniegšanai: registri.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/atlauju-un-licencu-mekletajs.

Nelegālie atkritumu izvedēji nemaksā nodokļus. Licence arī kaut ko maksā, bet mēs “Cinīšos” maksājam dabas resursu nodokli. Par katru atvesto tonnu mēs maksājam 95 eiro valsts kasei, bez PVN. Mūsu pašu pakalpojums maksā 36 eiro, attiecīgi kopā 140 eiro bez PVN, bet ja bīstamie atkritumi, tad vēl par 10 eiro vairāk,” tā situāciju, kāpēc pie izvedējiem sludinājumos atkritumu izvešana bieži ir lētāka skaidro A. Pudāns. Nereti nelegālie būvgružu izvedēji pieprasa samaksu tikai skaidrā naudā, nesauc savu vārdu vai uzņēmuma nosaukumu, atsakās slēgt līgumu. Tie ir signāli, kas liecina, ka kaut kas nav kārtībā. Labāk būvgružu izvešanu uzticēt jūsu atkritumu pakalpojumu sniedzējam.

Iespēja nodot cita veida atkritumus

SIA "AADSO" nodrošina divu šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumu darbību Liģinišķu ielas rajonā, Daugavpilī un sadzīves atkritumu poligonā “Cinīši”, Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā. Laukumi ir paredzēti sašķiroto atkritumu pieņemšanai no fiziskām personām, kuriem sašķirotie atkritumi rodas mājsaimniecībā nevis saimnieciskā vai ražošanas darbībā. Šķirošanas laukumā BEZ MAKSAS ir iespēja nodod dažāda veida atkritumus - iepakojumus, elektriskās un elektroniskās iekārtas, lielgabarīta atkritumus, tai skaitā mēbeles, motoreļļas, smēreļļas, luminsicentās spuldzes un citus dzīvsudrabu saturošus atkritumus. Gada laikā var nodod četras riepas no vienas automašīnas. Nododot atkritumus šķiroto atkritumu savākšanas laukumos, tiek dota iespēja samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas un rūpēties par tīru vidi.

“Cinīšos” samazinās noglabāto atkritumu daudzums, jo ar katru gadu pieaug šķirotie atkritumi, kurus vēlāk nosūta pārstrādei. Pateicoties šķirošanai “Cinīšu” dzīves ilgums jau palielinājās vismaz par 10 gadiem.

Šķirosim bioloģiski noārdāmo

“Cinīšos” notiek bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide, lai nākotnē iedzīvotāji varētu šķirot un nodot arī šo vērtīgo resursu. Šāda pārstrāde jau veiksmīgi darbojas Pierīgas “Getliņos”, bet visā Latvijā būvējas vēl piecas līdzīgas vietas, tanī skaitā Demenes pagastā. Aivars Pudāns atzīst, ka 20% no savāktā materiāla tiks izmantoti poligona atkritumu pārsegumam, bet pārējo varēs reģenerēt siltumā un elektrībā.

Jābūt modriem!

Nelegālo atkritumu izgāztuvju radītājiem jāapzinās, ka par neatbilstošu atkritumu apsaimniekošanu likums paredz tanī skaitā autotransporta, ar kuru tika pārvadāti nelegālie atkritumi, konfiskāciju! Augšdaugavas novada Juridiskās nodaļas vecākā juriste Anna Lemešonoka skaidro, kasods sastāda līdz pat 2800 eiro.

Pašvaldība aicina ikvienu pašvaldības iedzīvotāju aizdomāties un uzrunāt savus kaimiņus par pareizu atkritumu apsaimniekošanu un to utilizēšanu savā īpašumā un tam piegulošajā teritorijā, ievērot valstī noteikto normatīvo regulējumu un Augšdaugavas novada pašvaldības saistošos noteikumus atkritumu apsaimniekošanā. Vienlaicīgi A. Pudāns atzīst, ka ar laiku pieaug cilvēku izpratne par pareizu atkritumu apsaimniekošanu: “Arvien vairāk ir privāto, kas pie mums atved kaut ko nodošanai. Vienam tā ir sirdsapziņa, citam misija. Iespējams bērni viņus pamāca, jo skolās par to notiek apmācība.”

Kalkūnes pagasta kooperatīvajā biedrībā “Celtnieks” pašvaldība organizēja būvgružu izvešanas konteineru, lai vasarnīcu īpašnieki varētu atbrīvoties no augusta sākumā notikušās vētras postījumu radītajiem atkritumiem. Daudzi iedzīvotāji būvgružus izmeta ārpus paredzētā konteinera, nometot uz zemes vai sadzīves atkritumos, kā rezultātā Augšdaugavas novada domes Administratīvajā komisijā tika uzsākti vairāki administratīvā pārkāpuma procesi.

Līdzīgs gadījums nesen noticis Naujenes pagastā, kur kāds piegružotājs centies izvest nelegālos atkritumus Kraujā pie Daugavas un ticis pieķerts. Par konstatēto pārkāpumu pagasta pārvalde vērsās Valsts Vides dienestā, lai tiktu veikta izmeklēšana, un vainīgās personas tiktu sauktas pie atbildības.

Gadījumos, kad redzat dabas piesārņotāju, ir jābūt modriem un jāziņo: “Ja pie rokas ir pieejams mobilais telefons, tad jāveic fotofiksācija vai videofiksācija. Tas būs tiešs pierādījums tam, kas ir vainīgā persona. Ļoti svarīgi ir piefiksēt automašīnas valsts numura zīmi,” tā rīcības soļus skaidro A. Lemešonoka.

Sākotnējās darbības administratīvajā procesā risina, rakstot iesniegumu pagasta pārvaldes vadītājam, Valsts policijai vai Valsts Vides dienestam Latgales reģionālās vides pārvaldei. Par minētajiem pārkāpumiem administratīvās pārkāpuma lietas izskata Augšdaugavas novada Administratīvā komisija vai Valsts Vides dienests.

Situācijās, kad nepieciešama nekavējoša rīcība, aicinām zvanīt uz Valsts Vides dienesta vienotā zvanu centra tālruni 26338800 (24/7), bet citos gadījumos iespējams ziņot, izmantojot mobilo aplikāciju Vides SOS vai rakstot uz e-pastu: videssos@vvd.gov.lv.

Noderīgi!

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtība Augšdaugavas novada pašvaldības teritorijā, teritorijas dalījums sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās un prasības atkritumu savākšanai, kā arī atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtība un atbildība noteikta Augšdaugavas novada saistošajos noteikumos Nr. 31: likumi.lv/ta/id/330648.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. pants nosaka soda apmērus par administratīvajiem pārkāpumiem: likumi.lv/ta/id/221378.

Informācija par atkritumu pieņemšanu poligonā “Cinīši”: aadso.lv/atkritumu_nodošana.

Teksts, foto: D. Bitiņš

Medumos notiks trešais Sēlijas nevalstisko organizāciju forums