Apstiprināti Daugavpils novada stipendiju fonda ieguvēji

AKTUĀLI

Pašvaldību stipendijas būtībā nav jaunums, tomēr tendence ir tāda, ka arvien vairāk pašvaldību izvēlas finansiāli atbalstīt savus iedzīvotājus augstākās izglītības ieguvē.

Piemēri rāda, ka pašlaik vairāku pašvaldību piešķiramās stipendijas pamatā ieviestas ar diviem mērķiem – lai palīdzētu talantīgiem topošajiem studentiem un to vecākiem, piešķirot līdzekļus mācību maksas vai, piemēram, dzīvošanas izmaksu segšanai, kā arī līdz ar stipendiju piesaistīt jaunos speciālistus un motivēt tos atgriezties savā novadā.

Daugavpils novada pašvaldības stipendiju fonds tika izveidots ar mērķi veicināt nepieciešamo kvalificētu speciālistu piesaisti Daugavpils novadā, kas ilgtermiņā ir nozīmīgi novada attīstībai, kā arī sekmējot jauniešu atgriešanos.

Daugavpils novada pašvaldības stipendijām katru gadu var pieteikties valsts akreditētās augstākās izglītības programmās jebkurā kursā studējošie. Novada dome nosaka atbalstāmās augstākās izglītības studiju specialitātes un studējošo skaitu katrā specialitātē, kuriem var tikt piešķirta Stipendija, kā arī norāda Domes apzinātos uzņēmējus, kuriem ir nepieciešami šādi speciālisti.

Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt studējošais, kas apgūst noteikto atbalstāmo specialitāti, sekmīgi apgūst studiju programmu (vidējais vērtējums ne mazāk par 6), pēc augstskolas beigšanas apņemas turpmākos trīs gadus nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā specialitātē pie novada uzņēmēja.

Šogad mainījušās atbalstāmās augstākās izglītības studiju specialitātes, tās ir: lauksaimniecība divās kvalifikācijās, agronoms ar specializāciju laukkopībā un ciltslietu zootehniķis, pārtikas produktu tehnoloģija ar iegūstamo kvalifikāciju “Pārtikas un dzērienu tehnoloģiju inženieris” un būvniecība ar iegūstamo kvalifikāciju “Inženieris būvniecībā”.

Stipendiju piešķiršanas komisija, kas pulcējās septembra sākumā, nolēma pārtraukt stipendijas izmaksu Andrejam Elksniņam, kas absolvēja LLU Veterinārmedicīnas studiju programmu un uzsāka darba attiecības zemnieku saimniecībā “Meža ceļš”. Savukārt Annai Kumpiņai un Alvim Murānam komisija lēma turpināt stipendijas piešķiršanu. Anna sekmīgi turpina apgūt Veterinārmedicīnas studiju programmu un ir noslēgusi vienošanos ar Sventes pagasta zemnieku saimniecību “Stārķi”, ka pēc augstskolas beigšanas turpmākos trīs gadus nostrādās par veterinārārsti šajā saimniecībā. Savukārt Alvis sekmīgi turpina apgūt Medicīnas studiju programmu Rīgas Stradiņa universitātē un ir vienojies ar SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” pēc rezidentūras beigšanas turpmākos trīs gadus nostrādāt šajā ārstniecības iestādē.

Novada domes sēdē tika pieņemts lēmums piešķirt pašvaldības stipendiju Valērijai Ančevskai. Valērija ir absolvējusi Daugavpils Krievu vidusskolu – liceju, iestājās Latvijas Lauksaimniecības universitātē un apgūst akreditētu izglītības programmu agronoma specialitātē ar specializāciju laukkopībā. Tāpat viņa ir noslēgusi vienošanos ar zemnieku saimniecību „Ainava”, kurā apņemas pēc studiju beigšanas nostrādāt turpmākos trīs gadus.

Komisijas noraidīts bija arī Oļesjas Babuškinas iesniegums Stipendijas saņemšanai, jo diemžēl veterinārārsta profesija, ko šobrīd studē Oļesja, nav Daugavpils novada domes apstiprināto prioritāro profesiju sarakstā šajā mācību gadā. Ņemot vērā studentes izrādīto interesi, deputāti pārrunāja iespēju iekļaut veterinārārsta profesiju nākamā gada atbalstāmo prioritāro profesiju sarakstā. Oļesjai ir noslēgta arī vienošanās ar SIA “EKA paipalas” Sventes pagastā.

Apstiprina novada izglītības iestāžu skolēnu uzturēšanas izmaksas