Apstiprina valsts mērķdotācijas sadali novada pedagogiem

AKTUĀLI

2. oktobrī valdība apstiprināja mērķdotāciju pašvaldībām, kas paredzēta pedagogu algu samaksai. Līdz gada beigām pedagogu algām pamata, vispārīgajās, speciālajās un profesionālajās skolās atvēlēti vairāk nekā 80 miljoni eiro. Tāpat apstiprināta mērķdotācija, kas paredzēta piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi.

Valsts budžeta mērķdotācija pedagogu algām visvairāk pieaugusi tajās pašvaldībās, kuru izglītības iestādes spējušas piesaistīt lielāku skolēnus skaitu, piedāvājot kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu izglītību.

Dotācijas nozīmē, ka pašvaldības un skolu direktori oktobra sākuma varēs aprēķināt un izmaksāt par 30 eiro lielākas algas. Pusi naudas izmaksās no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem; otra puse atrasta ministrijas iekšējās rezervēs, piemēram, no naudas studentu kredītu galvojumiem un skolēnu brīvpusdienām.

Mērķdotācijas apmēru katrai pašvaldībai ietekmē vairāku faktoru kopums - skolēnu skaita dinamika, kā arī izmaiņas noteiktajā skolotāju/skolēnu proporcijā, kas nodrošina taisnīga finansējuma sadali, tuvinot to reālajai situācijai, ko ietekmē demogrāfijas un migrācijas procesi. Pedagoga darba algu nosaka iestādes vadītājs atbilstoši izglītības iestādei piešķirtajai mērķdotācijai. IZM nodrošina valsts finansējumu pašvaldībām pedagogu darba samaksai, kas pamatā balstās uz diviem būtiskākajiem raksturlielumiem - skolēnu skaitu un aprēķinu, kas ir nepieciešams mācību programmas nodrošināšanai. Pašvaldības kā skolas dibinātāja pienākums un atbildība ir racionāls un efektīvs valsts piešķirtā finansējuma izlietojums pedagogu darba samaksai, rūpes gan par realitātei atbilstošu skolu tīklu, gan pedagoģiskā personāla skaitu, lai bērniem tiktu nodrošinātas kvalitatīvas un pieejamas izglītības iespējas.

Ar 2018. gada 1. septembri apstiprinātā finansējuma ietvaros Daugavpils novada pašvaldības vispārējās un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likme tiek noteikta sekojoši - ja izglītojamo skaits izglītības iestādē ir līdz 100, tad algas likme pedagogam sastāda 950 eiro, ja izglītojamo skaits izglītības iestādē ir no 101 līdz 150 skolēniem – 1000 eiro, ja izglītojamo skaits izglītības iestādē no 151 līdz 300 audzēkņiem – 1050 eiro un ja izglītojamo skaits izglītības iestādē no 301 līdz 500 skolēniem – 1100 eiro.

Ja novada izglītības iestādē tiek īstenotas neklātienes izglītības programmas, tiek noteikts vispārējās izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes palielinājums  par 50 eiro.

Tāpat ar novada domes lēmumu apstiprinātas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadale 2018. gada septembrim-novembrim.

Tā, mērķdotācija vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēta 493413 eiro apmērā, savukārt mērķdotācijas apjoms par pedagogu kvalitātes pakāpēm – 9144 eiro.

Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēta mērķdotācija 55016 eiro apmērā, tajā skaitā mērķdotācija par pedagogu kvalitātes pakāpēm – 1029 eiro.

Novada interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēta mērķdotācija 27166,74 eiro apmērā, savukārt par kvalitātes pakāpēm – 549 eiro.

Miķelītis Kalupē