Aizsargājamo ainavu apvidū “Augšzeme” nav atļauts pārvietoties ar ūdens motocikliem

AKTUĀLI

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk - Pārvalde) atgādina par pārvietošanās ierobežojumiem aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” (AAA “Augšzeme”) ezeros, tai skaitā AAA “Augšzeme” esošajās teritorijās - dabas parkā “Svente” un “Medumu ezeraine”, dabas liegumā "Bardinska ezers", "Skujines ezers”.

Dabas lieguma un dabas parka zonā aizliegts pārvietoties pa virszemes ūdensobjektiem ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW. Izņēmums ir valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanās, pildot dienesta pienākumus, cilvēku glābšanas un meklēšanas darbu veikšanai un valsts aizsardzības uzdevumu veikšanai.

Pārvalde atgādina, ka par aizsargājamo teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu.  Maksimālais sods fiziskajai  personai var sasniegt 1000 eiro, bet juridiskajai personai — 2 400 eiro.

Papildus informāciju par ierobežojumiem var saņemt pa tālruni – 29443384.

AAA “Augšzeme” izveidots, lai saglabātu Augšzemes augstienes kultūrainavu un dabas vērtības, aizsargātu Latvijas īpaši aizsargājamos biotopus un Eiropas Savienības nozīmes biotopus, īpaši ezeru, mežu un zālāju biotopus un ar tiem saistītās īpaši aizsargājamās sugas, un veicinātu to dabisku attīstību, sabalansējot ar sabiedrības interesēm, atpūtas iespējām un tūrisma infrastruktūru.

Informāciju sagatavoja:

Diāna Selecka
Dabas aizsardzības pārvaldes
Latgales reģionālās administrācijas
Dabas izglītības speciāliste
Tālr. 25708126

Peldies ar apdomu