Par projektu

Informācija par DI projektu 2021. gadā

Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1./15/I/005, ietvaros Augšdaugavas novadā

16 personas saņēma Dienas aprūpes centra pakalpojumu,

9 personas Psihologa konsultācijas un individuālo atbalstu,

7 piedalījās atbalsta grupās un grupu nodarbībās,

3 personām ar garīga rakstura traucējumiem bija iespēja izmantot Grupu mājokļa,

8 - Specializēto darbnīcu pakalpojumu.

12 Bērni ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk tekstā bērns ar FT) 2021.gadā saņēma aprūpes pakalpojumu projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1./15/I/005, ietvaros.

Viens bērns ar FT izmantoja kanisterapijas pakalpojumu.

Viens bērns ar FT izmantoja ergoterapeita pakalpojumu.

Viens bērns ar FT izmantoja psihologa pakalpojumu.

6 bērni ar FT saņēma reitterapijas pakalpojumu.

3 bērni ar FT saņēma fizioterapijas pakalpojumu.

9 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskie pārstāvji izmantoja īslaicīgās sociālās aprūpes jeb “atelpas brīža” pakalpojumu un specializētā transporta pakalpojumu nokļūšanai uz/no īslaicīgās sociālās aprūpes jeb “atelpas brīža” pakalpojumu sniegšanas vietu. Tāpat bērnu ar FT likumiskie pārstāvji labprāt izmanto fizioterapijas pakalpojumu (4 likumiskie pārstāvji) un psihologa pakalpojumu (2 likumiskie pārstāvji).

“Sociālā atbalsta un aprūpes centrs “Avots” Sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”, adrese Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5451 savu darbu uzsāka 2021.gada otrajā pusē. Sniedzot pakalpojumus, kā

Psihologa/multisensora istabas pakalpojumu – izmantoja 7 bērni ar FT

TELPA, kurā ir multi sajūtu kokteilis (redzes, dzirdes, taustes, smaržas u.c.) rosina vienreizēju cilvēka uztveres un maņu reakciju un harmoniju.

Multisensora istaba palīdzēs pacientiem ar bērnu cerebrālo trieku un citām līdzīgām neiroloģiskām saslimšanām, hiperaktīviem vai pretēji – bērniem ar palēninātu uztveri un reakciju,  pieaugušajiem ar dažādām mentālām saslimšanām, pēc pārciesta insulta vai vienkārši ikdienas spriedzes mazināšanai, relaksācijai, lai tos izmantotu savas sajūtas taustes, smaržas, redzes un dzirdes  attīstībai un gūtu jaunu pozitīvo pieredzi utt.

Psihologa/smilšu terapijas elementi pakalpojumu – izmantoja viens bērns ar FT

Smilšu terapijas elementi ir pielietojami gan bērniem, gan pusaudžiem, kuriem ir grūtības paust savas emocijas vārdos, grūtības nonākt kontaktā ar savu iekšējo bērnu un sajūtām, kas saistās ar bērnībā piedzīvotām un mūsu dzīvi joprojām ietekmējošām emocijām. Tā palīdz izpaust emocijas, kontrolēt tās, tāpēc tā ir efektīva, ja ir emocionālās sfēras traucējumi. Tāpat tā var iedarboties nomierinoši un palīdzēt atbrīvoties no iekšējās spriedzes.

Fizioterapijas pakalpojumu – izmantoja 4 bērni ar FT un 3 likumiskie pārstāvji

palīdz pacientam atgūt zaudēto funkciju vai mazināt tās trūkumu, pielietojot ārstnieciskās vingrošanas un  mīksto audu tehnikas.

Fizioterapeits var palīdzēt pacientiem ar šādām veselības problēmām:

•           stājas vai gaitas traucējumi,

•           vecumam neatbilstoša kustību attīstība,

•           paaugstināts vai pazemināts muskulatūras tonuss,

•           līdzsvara un koordinācijas traucējumi,

•           kustību traucējumi, kas radušies imobilizācijas vai traumas rezultātā,

•           muguras sāpes,

•           sāpes, tūska un kustību ierobežojumi locītavās,

•           neiromuskulāri traucējumi,

•           deformācijas un kontraktūras,

•           elpošanas sistēmas orgānu saslimšanas,

•           ātra nogurdināmība un samazināta slodzes izturība.

Fizioterapeits neveic diagnostiku, tādēļ pie šiem speciālistiem var griezties tikai tad, kad ir zināms problēmas cēlonis un uzstādīta slimības diagnoze.

Tāpēc varbūt arī šis pakalpojums ir tik pieprasīts atbalsta pakalpojums bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem, kuri ikdienā sevi nežēlo, sniedzot vislabāko saviem bērniem.

Ergoterapijas pakalpojums – gada nogalē pieteicās viens bērns ar FT

Pie ergoterapeita var vērsties cilvēki ar kustību traucējumiem, konsultācijas par vides pieejamību, ergonomikas principu pielietošanu apkārtējā vidē vai mājas ikdienas dzīves nodarbju veikšanas laikā.

Sociālā atbalsta un aprūpes centrs “Avots” 2021.gadā pakalpojumi tika sniegti:

Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu saņēma 6 bērni

Jauniešu māju – 14 bērni.

Informāciju par projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanu Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1./15/I/005, aktivitātēm var saņemt vēršoties Augšdaugavas novada Sociālajā dienestā, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 vai zvanot pa telefonu 65476741, mob.tel.26709385, sociālā darbiniece Indra Tomko.

Par projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)”

Lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem laika posmā no 2015.gada 1. decembra līdz 2023.gada 31.decembrim realizējas Eiropas Sociālais fonda projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)”. DI projekti tiek īstenoti visos Latvijas reģionos un tajos piedalās 115 pašvaldības. Pašvaldības, kas projektos nepiedalās, nesaņems ES finansējumu, un sociālo pakalpojumu attīstībai izmantos tikai pašvaldības vai citus pieejamos resursus.

Mērķis:

Palielināt Latgales reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē.

Pasākumi:

✔ Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde;

✔ Deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrāde;

✔ VSAC un bērnu sociālās aprūpes centru (BSAC) reorganizācijas plānu izstrāde;

✔ VSAC personu ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā; • Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Latgales plānošanas reģiona personām ar GRT;

✔ Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT);

✔ Speciālistu apmācība;

✔ Informatīvi un izglītojoši pasākumi.

Mērķa grupas:

Pilngadīgi cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un 1./2. invaliditātes grupu

Lai cilvēki ar GRT var saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumu savā pašvaldībā, iekļauties sabiedrībā un būt nodarbināti atbilstoši savām spējām

✔ dienas aprūpes centrs,

✔ speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts,

Ārpusģimenes aprūpē esošie bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecuma.

Lai bez vecāku gādības palikušie bērni, kas dzīvo institūcijās, varētu saņemt ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus.

✔ Bērniem, kas palikuši bez vecāku aprūpes, tiks meklētas jaunas ģimenes - adoptētāji, aizbildņi, audžuģimenes. Šīm ģimenēm tiks palielināts arī valsts finansiālais atbalsts. Vienlaikus tiks aktīvi strādāts, lai, ja tas iespējams, bērns varētu atgriezties savā ģimenē.

✔ Tā kā visiem bērniem uzreiz atrast jaunu ģimeni nav iespējams, esošo lielo bērnu aprūpes centru vietā pašvaldības, izmantojot ES fondu līdzekļus, varēs radīt mazākas, ģimeniskai videi pietuvinātas mājas, kur vienā mājā nedzīvo vairāk par astoņiem bērniem.

✔ Specializētās audžuģimenes, kurām, papildus līdzšinējām apmācībām, būs specifiskas apmācības konkrētu bērnu aprūpei (piemēram, bērniem ar invaliditāti, maziem bērniem u.c.) un tiks veiktas sociālās iemaksas par audžuģimeņu darbu. Tādējādi arī bērni, kas nesen zaudējuši vecākus vai kuriem nav izdevies atrast jaunu ģimeni, dzīvos vidē, kas ir līdzīga īstai ģimenei un ļauj saņemt to individuālo attieksmi, kas ir vajadzīga bērna attīstībai un laimīgai dzīvei.

✔ Jauniešiem, kas drīz sasniegs pilngadību un kuriem var būt grūti iekļauties jaunā ģimenē, tiks veidotas īpašas nelielas jauniešu mājas. Tādējādi, joprojām saņemot speciālistu atbalstu, viņi varēs apgūt visas nepieciešamās prasmes, lai turpmāk paši spētu veiksmīgi organizēt savu ikdienu un sadzīvi.

Bērni ar funkcionālajiem traucējumiem (FT) un viņu likumiskie pārstāvji.

Atelpas brīža pakalpojums: 30 diennaktis gadā, kad par bērnu pilnībā un bez maksas parūpēsies speciālisti. Atelpas brīdi var izmantot ģimenes, kuru bērns ir līdz 17 gadus (ieskaitot) vecs un kuram ir piešķirta invaliditāte un saskaņā ar VDEĀVK atzinumu ir nepieciešama īpaša kopšana. Bērniem pakalpojuma ietvaros tiks nodrošināta pašaprūpe, speciālistu konsultācijas, ēdināšana četras reizes dienā, pastaigas un saturīga brīvā laika pavadīšana.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus: psihologa, logopēda un citu speciālistu pakalpojumus, reitterapiju, konsultācijas. Katra bērna vajadzības tiks īpaši izvērtētas, un atbilstoši tām izvēlēti nepieciešamie pakalpojumi (kopā ne vairāk kā 100 reizes)

aprūpes pakalpojums:

-līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 200 stundas kalendāra mēnesī;

-no piecu līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 80 stundas kalendāra mēnesī;

✔ Vecāki var saņemt psihologa, rehabilitologa pakalpojumus, fizioterapiju, kā arī dalību izglītojošās atbalsta grupās (kopā ne vairāk kā 40 reizes). Lai pakalpojumus saņemtu, vecākiem jāpiesakās savas deklarētās pašvaldības sociālajā dienestā.

 Normatīvais regulējums:

  • Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumi Nr. 313 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi 
  • Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumi Nr. 871 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi