Sūdzības par publiskiem iepirkumiem

Piegādātāji un ieinteresētās personas par procedūrām, kas rīkotas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām, ir tiesīgas iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā par iepirkuma procedūras dokumentācijā norādītām, iespējams, ierobežojošām prasībām, kā arī pēc lēmuma pieņemšanas - par iespējamām vērtēšanas procesā pieļautām kļūdām.

Dokumentus/iesniegumus Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt:

 • sūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz iestādes e-pastu pasts@iub.gov.lv vai iestādes oficiālo e-adresi,
 • klātienē Smilšu ielā 1, Rīgā, IUB darba laikā,
 • pašrocīgi parakstītu dokumentu ar pasta starpniecību uz adresi Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919.

Ja plānots Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegt liela apjoma dokumentus, lūdzu, iepriekš sazināties ar lietvedību, zvanot: +371 22416641.

Plašāka informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā ŠEIT.

 1. Iepirkuma sūdzību iesniegšanas mehānismu regulē Publisko iepirkumu likuma IX nodaļa “Kārtība, kādā izskatāmi iesniegumi par iepirkuma procedūras pārkāpumiem”.
 2. Informācija par iepirkuma sūdzību izskatīšanu atrodama Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē.

Lai iesniegtu sūdzību ir jāsagatavo Iepirkumu uzraudzības birojam adresēts iesniegums, kurā ietveramas šādas ziņas: 

 • iesnieguma iesniedzēja nosaukums un adrese; 
 • tā pasūtītāja nosaukums un adrese, par kuru iesniegts iesniegums; 
 • iepirkuma procedūras nosaukums un iepirkuma identifikācijas numurs; 
 • fakti, par kuriem iesniegts iesniegums, norādot pārkāpumu; 
 • iesnieguma juridiskais pamatojums; 
 • iesnieguma iesniedzēja prasība.

Sūdzības izskatīšana var tikt atteikta gadījumos, ja: 

 • netiek konstatēts iesniedzēja subjektīvo tiesību aizskārums; 
 • iesniegums nav iesniegts Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajā vai trešajā daļā noteiktajā termiņā; 
 • iesniegumā nav ietverti fakti, par kuriem iesniegts iesniegums, kā arī nav norādīts juridiskais pamatojums; 
 • iesniegumā ietvertās ziņas ir acīmredzami nepietiekamas iesniedzēja prasības apmierināšanai vai iesniegums ir acīmredzami noraidāms pēc būtības; 
 • nav samaksāts depozīts.

Iemaksājamā depozīta apmērs, kā arī izņēmumi, kad depozīts nav maksājams, ir noteikti Publisko iepirkumu likuma 70.pantā. Depozīta samaksas vai iesniegšanas kārtība ir regulēta Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr.110 “Noteikumi par depozīta maksājumu”.

Iesniegumu izskatīšana un lēmumu pieņemšana notiek Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas sēdēs bez dalībnieku klātbūtnes. Par iesnieguma izskatīšanas sēdi dalībnieki tiek informēti, publicējot uzaicinājumu Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja dalībnieki Iepirkumu uzraudzības birojam ir paziņojuši elektroniskā pasta adresi, Iepirkumu uzraudzības birojs informāciju par iesnieguma izskatīšanas sēdi nosūta dalībniekiem arī pa elektronisko pastu ne vēlāk kā dienā, kad uzaicinājums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. Lietas dalībniekiem ir tiesības iesniegt papildu viedokli rakstveidā, to nosūtot elektroniski Iepirkumu uzraudzības birojam ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms paziņotā iesnieguma izskatīšanas sēdes datuma. Nepieciešamības gadījumā iesniegumu izskatīšanas komisija var lemt par lietas izskatīšanu, uzklausot dalībniekus.

Pēc lēmuma pieņemšanas lēmums triju darbdienu laikā tiek paziņots, ievietojot to Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.