Uzlabos Sila ezera ekoloģisko kvalitāti

Projekta apraksts

Lai turpinātu uzlabot ūdensobjektu kvalitāti Latvijā, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs  (LLKC) sadarbībā ar partneriem LIFE GOODWATER IP projektā aicināja iedzīvotājus, uzņēmējus, lauksaimniekus, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas piedalīties 2022. gada 31. augustā izsludinātā projektu konkursā „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai”. 

Projektu konkursa mērķis - finansiāli, izglītojoši un informatīvi atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek risinātas ūdensobjektu piesārņojuma, t.sk. kaitējuma problēmas ar teritorijai inovatīvām, zemu izmaksu iniciatīvām, kuras ievieš savā administratīvā teritorijā vietējo iniciatīvu grupa (kopiena).

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija,  piedaloties konkursā, ieguva tiesības realizēt projektu “Sila ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana, veicot niedru pļaušanu” /turpmāk tekstā Projekts/ un 2022. gada nogalē noslēdza līgumu ar LLKC.

Projekta mērķis – uzlabot Sila ezera ekoloģisko kvalitāti un realizēt inovatīvu ideju niedru biomasas izmantošanai apzaļumošanā, lauksaimniecībā, kā arī veicināt vietējo kopienu un sabiedrības iniciatīvu īstenošanu. Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija Projektu īstenos sadarbībā ar biedrībām “Jubra” un “Silenes stariņi”.  

Projekta īstenošanas termiņš: 2023. – 2025.gads.

Projekta kopējās izmaksas - 7890 EUR. Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda.

Plānotās atktivitātes:

  • niedru pļaušana Sila ezera ziemeļu piekrastē 0,3 ha platībā, iesaistot brīvprātīgā darbā vietējās kopienas, iedzīvotājus;
  • niedru mulčas izmantošana publisko teritoriju apzaļumošanā, niedru biomateriāla izmantošana permakultūras augsto dobju veidošanā;
  • aprīkojuma, kas nepieciešams projekta realizācijai un turpmāk izmantojams publisko ūdenstilpju   apsaimniekošanai, iegāde;
  • reprezentatīva materiāla sagatavošana, piesaistot jauniešus;
  • izglītojošu semināru un talku organizēšana.

Uzziņa:

Informācija sagatavota, īstenojot LIFE integrēto projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija atrodama www.goodwater.lv un www.facebook.com/LifeGoodwaterIP.

Informāciju sagatavoja Dabas resursu nodaļas vides pārvaldības speciāliste G. Novika

Zarasos norisinājās konference, veltīta Pirmā pasaules kara mantojuma pētniecībai