Projekts Nr. LVIII- 064 “Latgales tradicionālās amatniecības stiprināšana“

Projekta apraksts

PROJEKTS Nr. LVIII- 064

 “Latgales tradicionālās amatniecības stiprināšana”/ “Strengthening traditional crafts of Latgale”

Akronīms: Crafts 2.0

Projekta partneri:

Latgales plānošanas reģions

Rēzeknes novada pašvaldība

Krāslavas novada pašvaldība

Balvu novada pašvaldība

Augšdaugavas novada pašvaldība

Projekta mērķi:

- padarīt projekta Crafts rezultātus pieejamākus, pievilcīgākus un redzamākus un papildus vairot projekta sasniegumus;

- attīstīt jaunus produktus un pakalpojumus tradicionālās amatniecības nozarē, kas balstās uz vietējiem resursiem un ko var popularizēt kā kopīgu tūrisma produktu Latgales reģiona apmeklētāju piesaistei.

Plānotās darbības:

  - mākslas gadatirgi un radošie pasākumi, kas palīdz sasniegt un iesaistīt jaunas mērķgrupas;

  – turpināt projekta Crafts ietvaros izveidoto teritoriju attīstīšanu (Berkenele, Balvi, Andrupene, Krāslava un Lūznava).

Projekta aktivitātes ir vērstas uz amatniekiem kā vietējās kultūras un amatu mākslas tradīciju sargātājiem un popularizētājiem, kā arī uz vietējiem iedzīvotājiem un Latgales reģiona apmeklētājiem, izceļot reģionu un vietējās kultūrvietas.

Projekta kopējais budžets:

199 946,00 EUR, t.sk. Programmas līdzfinansējums 179 951,40 EUR

Augšdaugavas novada pašvaldības budžets projektā:

Kopējās izmaksas – 25 000,00 EUR

Programmas finansējums – 22 500,00  EUR

Pašvaldības finansējums – 2500,00 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2023. – 15.11.2023.

Projekta vadošais partneris: Latgales plānošanas reģions, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV – 4600, e-pasts pasts@lpr.gov.lv, tālr. +371 65428111, www.lpr.gov.lv

Projekts Crafts 2.0 tiek īstenots Pārrobežu sadarbības programmas 2014. -2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Augšdaugavas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projekts Nr. LVIII- 067 “Parki bez robežām – plašāk“