“Iekļaujošu bibliotēku tīkls cilvēkiem no sociāli mazaizsargātām grupām”

Projekta apraksts

Projekta Nr. LL-00143

Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2024. –30.04.2026.

Projekta mērķis: izveidot jaunu daudzfunkcionālu iekļaujošu tīklu "Sensorā lasītava ar profesionālu informācijas punktu" Paņevežas un Šauļu rajonu (Lietuvā), kā arī Latgales un Zemgales reģionu (Latvijā) bibliotēkās, lai veicinātu sociāli mazaizsargātu personu iekļaušanos.

Projektu atbalstošā programma: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam

Projekta kopējais finansējums:

EUR 620 240,93 (t.sk. ERAF finansējums 496 192,72 EUR), no kura Jelgavas novada pašvaldības kopējais finansējums – 117 492,86 EUR (t.sk. ERAF finansējums  93 994,28 EUR, Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums 11 749,29 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 11 749,29 EUR).

Projekta vadošais partneris: Pasvales Mariaus Katiliškis publiskā bibliotēka (Lietuva)

Projekta partneri: Augšdaugavas novada pašvaldība un Jelgavas novada pašvaldība un (Latvija) un NVO “Mokymų sinergija” (Lietuva)

Projekta kopsavilkums:

Projekta “INCLUSIVE” mērķis ir izveidot jaunu daudzfunkcionālu iekļaujošu tīklu "Sensorā lasītava ar profesionālu informācijas punktu" Paņevežas un Šauļu rajonu (Lietuvā), kā arī Latgales un Zemgales reģionu (Latvijā) bibliotēkās, lai veicinātu sociāli mazaizsargātu personu iekļaušanos. Tīkls, kurā tiks izveidoti profesionāli informācijas punkti, nodrošinās bezmaksas sociālos pakalpojumus vecāka gadagājuma cilvēkiem, bērniem, sociāli mazaizsargatām ģimenēm un cilvēkiem ar invaliditāti, īpašu uzmanību pievēršot garīgās veselības stiprināšanai, sniedzot informatīvu, izglītojošu un profesionālu atbalstu. Augšdaugavas  novadā projekta ietvaros plānots iekārtot sensoro lasītavu ar profesionālu informācijas punktu Subates pilsētas bibliotēkā un Višķu pagasta bibliotēkā, kas atrodas Višķu tehnikumā.

Lai sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus, projekta ietvaros tiks izveidota virtuāla e-apmācību platforma, kas ar metodiskajiem līdzekļiem atbalstīs programmas teritorijā un ārpus tās strādājošos speciālistus. Lai uzlabotu sabiedrībā izveidojušos attieksmi, uzvedību un zināšanas par sociālajam riskam pakļautajām personām, projektā tiks organizēta kampaņa "Uzlabo savas prasmes un jūties labi".

Projekta mērķgrupām būs iespēja ne tikai izmantot sensoro lasītavu un informācijas punktu, bet arī piedalīties vietējās un starptautiskās apmācībās, kā arī piedalīties fotokonkursā “Manas emocijas”. Rezultātā projekta partneri būtiski veicinās sociāli mazaizsargāto personu iekļaušanu Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionos un ārpus tiem.

Projekta nosaukums angļu valodā: Network of Inclusive Libraries for people of disadvantaged social groups.

Projekts Programmas mājaslapā: https://latlit.eu/theprojects/inclusive/

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

Projekta vadītāja Augšdaugavas novadā: Jeļena Žukova, Augšdaugavas novada Kultūras  pārvaldes projektu vadītāja, jelena.zukova@augsdaugavasnovads.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Augšdaugavas novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Atbalsta pasākumi mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkam ar invaliditāti Augšdaugavas novadā