Uzsākti kultūras pieminekļa arheoloģiskās izpētes darbi

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija 2022.gada 1.jūnijā iesniedza projekta “Ilūkstes jezuītu baznīcas atsegto fragmentu arheoloģiskā izpēte” pieteikumu Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas atklātajā projektu konkursā valsts finansējuma saņemšanai. Projekts tika apstiprināts, piešķirts valsts finansējums un augusta beigās tika uzsākta Ilūkstes jezuītu baznīcas atsegto pamatu arheoloģiskā izpēte, veicot mūru atsegšana, attīrīšanu un sagatavošanu turpmākiem konservācijas pasākumiem.  

Arheoloģiskās izpētes darbi tiks veikti laikā līdz šī gada 15.oktobrim un tos veic SIA “ARCHEO arheologi” arheologa Mārtiņa Lūsēna vadībā. Projekta īstenošanas un arheoloģiskās izpētes gaitā tiks iegūta informācija par baznīcas pamatu stāvokli, veikti sākotnējie darbi atsegto pamatu konservācijas sagatavošanai un precīza uzmērīšana, kā rezultātā tiks iegūts ievērojams informācijas apjoms par valsts aizsargājamo arheoloģijas un arhitektūras pieminekli tā saglabāšanai un attīstības veicināšanai.

Projekta kopējie izdevumi 10 164, 00 EUR (Valsts finansējums 8 000, 00 EUR, Pašvaldības finansējums 2 164,00 EUR)

Ilūkstes jezuītu klostera komplekss un baznīcas fragmenti ir valsts aizsargājamais arheoloģijas un arhitektūras piemineklis (Nr. 9310) kopš 2021.gada saskaņā ar Kultūras ministrijas 4.oktobra rīkojumu Nr.2.5-116. Kultūras pieminekļa saglabāšanai un teritorijas attīstības veicināšanai, Augšdaugavas novada dome 2022.gada jūnijā ir apstiprinājusi Ilūkstes jezuītu klostera kompleksa ar baznīcas pamatiem attīstības koncepciju. Objekta arheoloģiskā izpēte ir tikai viens no pasākumiem ilgtspējīga tūrisma un kultūras objekta izveidē Ilūkstes pilsētas teritorijā.

Dodies rudens braucienā uz Augšdaugavas novadu