Traktora izsole Kalupē

Izsoles

Kalupes pagasta pārvalde mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  pārdod kustamo mantu –  traktors T–150K  reģ. nr.T6304LC. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt arī Kalupes pagasta pārvaldē  darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00. Pieteikumu reģistrācijas vieta un laiks: Ezeru ielā 6, Kalupe, Daugavpils novads, līdz 2018.gada 29. janvārim, plkst. 10.00.

Reģistrācijas laiks – darba dienās no plkst 9.00 līdz plkst. 16.00

Izsole notiks: 2018. gada 31. janvārī plkst.10.00 Kalupes pagasta pārvaldes ēkas 1.stāvā, Ezeru ielā 6, Kalupe, Daugavpils novads.

Izsolāmās mantas nosacītā cena:  2000.00 EUR

Izsoles solis: EUR 100,00.

Nodrošinājuma nauda: 10% no kustamās mantas nosacītās cenas, t.i., traktors T–150K  reģ. nr.T6304LC , 200.00 EUR, kas jāieskaita Kalupes pagasta pārvaldes kontā Nr. LV06TREL9812131002000, Valsts kase, TRELLV22.

Reģistrācijas nauda: EUR 10,00, kas jāieskaita Kalupes pagasta pārvaldes  kontā Nr. LV06TREL9812131002000, Valsts kase, TRELLV22.

Maksa par nosolīto objektu jāsamaksā 10 dienu laikā no izsoles dienas ar pārskaitījumu Kalupes pagasta pārvaldes kontā.

Pagarināta pieteikšanās Latgaliešu kultūras gada balvai "BOŅUKS 2017"