Traktora izsole 27.06.2023.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu- traktoru JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs T6305LC. Izsolāmās mantas sākotnējā cena ir 5360.00 EUR, nodrošinājums ir 536.00 EUR, reģistrācijas maksa ir 20.00 EUR. Izsole notiks 2023.gada 27.jūnijā plkst. 10.00  Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par kustamo mantu veicama septiņu dienu laikā pēc izsoles. Darījumam piemēro PVN no nosolītās cenas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 19. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/kustamas-mantas-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 19.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.tel.26357842, no paziņojuma publicēšanas līdz 2023.gada 22.jūnijam plkst.12.00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Kustamo mantu var apskatīt līdz izsoles dienai, vienojoties par laiku, iepriekš piezvanot pa tālruni Kalupes pagasta pārvaldes ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim Leonardam Draškam tālr. 65407493, mob. 26375124.

Tauru skaņas Vaboles parkā