Tiks veidots mikroliegums mazā ērgļa ligzdošanas saglabāšanai Salienas pagastā

AKTUĀLI

Mikrolieguma veidošanu rosinājis sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperts Arnis Zacmanis, apsekojot teritoriju dabā. Eksperts konstatējis mazā ērgļa (Aquila pomarina) ligzdu ar mazuli. Pēc eksperta vērtējuma ligzda pēc formas un novietojuma ir tipiska mazajam ērglim, tā atrodas labā stāvoklī un ir stabila. Kā potenciālu apdraudējumu eksperts min tādu saimniecisko darbību, kas samazina teritorijas piemērotību mazā ērgļa ligzdošanai, piemēram, mežistrāde un darbības, kas var radīt traucējumu ligzdošanas periodā. Tādēļ ligzdošanas vietas saglabāšanai ir nepieciešams nodrošināt tās aizsardzību, izveidojot mikroliegumu. Ierosinātā mikrolieguma teritorija neatrodas nevienā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, līdz ar to netiek nodrošināts nepieciešamais aizsardzības statuss. Ligzdas teritorija atrodas Salienas pagastā, uz privāta zemes īpašuma. Daugavpils novada dome sniedza viedokli, ka neiebilst pret mikrolieguma izveidošanu putnu sugas mazā ērgļa ligzdošanas vietas aizsardzībai, arī pārējie meža īpašnieki neiebilst pret dotā  mikrolieguma izveidošanu.

Mikroliegumus meža zemēs ārpus likuma noteiktajiem dabas rezervātiem un nacionālajiem parkiem atbilstoši savai kompetencei un saskaņā ar attiecīgās sugas un biotopu aizsardzības eksperta atzinumu, atbilstoši Sugu un biotopu aizsardzības likuma 6. panta 2. daļu un MK noteikumu Nr. 940 9. punkta prasībām, nosaka Valsts meža dienests. MK noteikumi nosaka, ka mazajam ērglim ligzdošanas vietā izveidojams mikroliegums 5 līdz 30 ha platībā, kā arī mikroliegumam var tikt noteikta buferzona līdz 100 ha platībā.

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 396, mazais ērglis ir īpaši aizsargājama suga, savukārt saskaņā ar Eiropas parlamenta un padomes direktīvu par savvaļas putnu aizsardzību 4. punktu, mazais ērglis ir viena no putnu sugām, kurām ir jāpiemēro īpaši dzīvotņu aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu to izdzīvošanu un vairošanos savā izplatības areālā.

Foto: commons.wikimedia.org

 

Jurijs Kopasovs: “Esmu un palikšu uzticīgs sportam”