Rekonstruēta dzīvnieku patversmes “Otrā māja” ēka

AKTUĀLI

2014. gadā biedrība "Otrā māja dzīvniekiem" izveidoja dzīvnieku patversmi “OTRĀ MĀJA” Daugavpils novada Demenes pagastā, netālu no Jāņuciema – mājas “Vēži 1”. Kopš patversmes izveidošanas, tajā tika pieņemti vairāk kā 250 kaķi, vairāk kā 520 suņi, jaunas mājas tika atrastas vairāk kā 315 dzīvniekiem, sterilizēti vairāk kā 620 bezpajumtes kaķi. Līdz šim biedrība dzīvnieku patversmes vajadzībām izmantoja dzīvojamo ēku – vecu lauku māju, to iekārtojot saviem spēkiem un ar brīvprātīgo darbinieku un ziedotāju palīdzību. Šādi tika nodrošinātas dzīvnieku – patversmes iemītnieku minimālās vajadzības. Diemžēl laika zoba sagrauztā koka mājiņa neatbilst mūsdienu prasībām – nebija iespējams nodrošināt pietiekami labus dzīves apstākļus visiem tiem dzīvniekiem, kuriem nepieciešams siltums, atsevišķas telpas veterināra kabinetam un dzīvniekiem pēc operācijām un atveseļošanās stadijā, pat ikdienišķas ērtības darbiniekiem. Nebija iespējams nodrošināt iekļūšanu patversmes telpās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ģimenēm ar bērnu ratiņiem, arī iespējas īstenot izglītojošus pasākumus nācās pakārtot laika apstākļiem – vietas telpās jau tā trūkst un visiem izglītojošajiem pasākumiem, ko biedrība aktīvi veic, jānotiek ārā.

Šobrīd ir pabeigta ēkas pilna rekonstrukcija, vecā vienstāva koka ēka tika pilnībā pārbūvēta un tapa jauna, mūsdienīga, daudzfunkcionāla, visām sanitārajām un estētiskajām normām atbilstoša dzīvnieku patversme, kas nu pieejama visām sabiedrības grupām. Tajā ir iespēja ne tikai sniegt palīdzību dzīvniekiem, bet arī organizēt izglītojošus pasākumus, uzņemt apmeklētājus, pat tūristu un skolēnu grupas.

Projekts „Ēkas pārbūve dzīvnieku patversmes “Otra māja” vajadzībām” tiek īstenots ar mērķi izveidot Daugavpils novada Demenes pagastā mūsdienīgu dzīvnieku patversmi ar animaloterapijas, skolēnu un pieaugušo apmācības dzīvnieku aizsardzības jomā un rekreācijas iespējām, veicot pašreiz izmantojamās nolietotās patversmes ēkas pārbūvi (rekonstrukciju), kas ļauj nodrošināt darbības dažādošanu. Projektā tiek veikta būvniecība, lai rekonstruētu pašreiz patversmes vajadzībām izmantojamo nolietoto ēku (viensētas tipa), lai tā atbilstu mūsdienu prasībām - higiēnas un epidemioloģiskajām normām, iespējām uzņemt klaiņojošos dzīvniekus un tos izvietot dzīvnieku fizioloģiskajām vajadzībām atbilstošās telpās, nodrošinot karantīnas iespējas, higiēnisko apkopi, sterilizēšanu un veterināro palīdzību piemērotās telpās. Ēkas rekonstrukcija nepieciešama arī papildu funkciju nodrošināšanai (animaloterapijas, skolēnu grupu, ģimeņu izglītojošo apmeklējumu un tūristu uzņemšanai) un pasākumu (mācību, semināru, kursu) organizēšanai.    Projektu īsteno biedrība “Otrā māja dzīvniekiem”.

Biedrības misija ir palīdzēt slimiem un ievainotiem bezpajumtes dzīvniekiem – mājdzīvniekiem un savvaļas dzīvniekiem, klaiņojošo dzīvnieku vairošanās ierobežošana humānā veidā, cilvēkiem un dzīvniekiem drošas un draudzīgas vides veidošana. Biedrības pamatdarbība notiek Daugavpils novada un Daugavpils pilsētas teritorijā. Savu mērķu sasniegšanai biedrība sadarbojas ar līdzīgām organizācijām visā Latvijā un arī ārzemēs.

Dzīvnieku patversmē nogādā bezpajumtes dzīvniekus, tādā veidā samazinot epidēmiju riskus un saglabājot drošu dzīves vidi. Dzīvniekiem tiek nodrošināta ārstēšana, sterilizācija, čipēšana, vakcinēšana, socializācija, tiek meklēti viņus pazaudējušie saimnieki vai jaunas mājas (adopcija).

Biedrība nodarbojas arī ar iedzīvotāju izglītošanu dzīvnieku aizsardzības un aprūpes jautājumos, iesaista sabiedrību ar bezpajumtes dzīvniekiem saistīto problēmu risināšanā.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu no:

  • Vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests;
  • Daugavpils Novada Domes;
  • Starptautiskas Labdarības Fonda “Dogs Trust Worldwide”;
  • Fiziskas un Juridiskas personas ziedojumiem;

Dzīvnieku patversmes mājas lapa: www.otramaja.lv

e-pasts - info@otramaja.lv

tālrunis: +371 20045442 vai +371 29790219

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” mājaslapā http://daugavpils.partneribas.lv/ un sociālajos portālos.

Jaunieši aicināti piedalīties diskusijā "Kafija ar politiķiem"