Publiskā apspriešana par koku ciršanu Maļinovā

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 9.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30. maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Maļinovas pagasta pārvalde organizē sabiedrisko apspriešanu par koku:

1) 3(trīs) liepu, 4(četru) bērzu, 1(vienas) kļavas nociršanu uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4470 003 0454 un 4470 003 0495, pēc adreses Rēzeknes iela 35, Maļinovas c., Maļinovas pagasts, Daugavpils novads.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 10.09.2018 līdz 1.10.2018.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Maļinovas pagasta pārvaldē: Rēzeknes iela 29A, Maļinovas c, Maļinovas pag., tālr.29284546, e-pasts: parvalde@malinova.lv no 2018.gada 10.septembra līdz 2018.gada 1.oktobrim.

Publiskās apspriešanas laiks 2018.gada 1.oktobrī:

plkst. 10.00 Rēzeknes iela 35, Maļinova, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads

Radošā darbnīca bērniem un jauniešiem