Publiskā apspriešana Demenes pagastā

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 9. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu un Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 10 “Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Demenes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par:

2 (divu) egļu un 1 (viena) bērza ciršanu, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 44500080122 Pakapiņu kapu teritorijā.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 15.10.2018 līdz 05.11.2018.

Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu rakstiski, vai ierodoties personīgi Demenes pagasta pārvaldē Briģenes ielā 2, Demene, Demenes pag., Daugavpils nov. Neskaidrības gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni 65476706 (kontakpersona I.Sarmulis).

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Sākusies pieteikšanās Latgales tūrisma konferencei