Publiskā apspriešana

AKTUĀLI

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA, KAS GROZA DAUGAVPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMU AUGŠDAUGAVAS INDUSTRIĀLĀ PARKA IZVEIDOŠANAI, PILNVEIDOTĀS REDAKCIJAS PUBLISKO APSPRIEŠANU

Saskaņā ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024. gada 27. jūnija lēmumu Nr. 2330 (protokols Nr.104., 5.&) „Par lokālplānojuma, kas groza Daugavpils novada teritorijas plānojumu Augšdaugavas industriālā parka izveidošanai, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma pilnveidotā redakcija zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 44680060119, 44680060510, 44680060511, 44680070016, 44680070121, 44680070122, 44680070123, 44680070136 un 44680070179 (Augšdaugavas novada Līksnas pagasts).

Publiskās apspriešanas termiņš no 2024. gada 16. jūlija līdz 6. augustam

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2024. gada 1. augustā plkst. 16.00 hibrīdrežīmā (t.i. piedaloties klātienē (Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes sēžu zālē , Rīgas iela 2, 24. kab., Daugavpils), vai pieslēdzoties attālināti Zoom platformā. Dalībai sanāksmē attālināti lūdzam pieteikties iepriekš, līdz 2024. gada 31. jūlijam rakstot uz elektroniskā pasta adresi olga.lukasevica@augsdaugavasnovads.lv. Piekļuves saite Zoom sanāksmei tiks nosūtīta ne vēlāk kā stundu pirms sanāksmes.

Publiskās apspriešanas ietvaros ar lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas materiāliem var iepazīties:

  • elektroniski – Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv : https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_ 29563
  • izstrādātāja – SIA „Grupa93” interneta mājas lapā www.g93.lv;
  • izdruku formā – Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes telpās (Rīgas iela 2, 20. kab., Daugavpils) iestādes darba laikā.
    Priekšlikumus par publiskajai apspriešanai nodotajiem dokumentiem rakstiskā veidā var iesniegt brīvā formā līdz publiskās apspriešanas termiņa beigām (norādot „Lokālplānojums industriālā parka izveidošanai”):
  • sūtot pašvaldības e-adresē;
  • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pasta adresi pasts@augsdaugavasnovads.lv;
  • pašrocīgi parakstītu iesniegumu iesniedzot vai nosūtot pa pastu Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālajai pārvaldei (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401) vai jebkurā novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā;
  • Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv

Lai saņemtu konsultāciju (attālināti vai klātienē), lūdzam sazināties ar Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Plānošanas nodaļas vadītāju Olgu Lukaševiču (tālrunis 65476882, e-pasts: olga.lukasevica@augsdaugavasnovads.lv) vai ar lokālplānojuma izstrādātāja SIA „Grupa93” pārstāvi Sarmīti Lesiņu (tālrunis 29171134, e-pasts: sarmite@g93.lv).

Pieteikšanās tērpu konkursam “Dzīvā sēne”