Par Būvniecības valsts kontroles biroja konstatētajiem trūkumiem pašvaldības ēkās

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes Komunālās nodaļas vadītāja Olga Sokolovska domes deputātus informēja par Būvniecības valsts kontroles biroja konstatētajiem trūkumiem pašvaldības ēkās.

2017. un 2018. gadā Būvniecības valsts kontroles birojs (BVK), atbilstoši savām funkcijām un pienākumiem, Daugavpils novadā veica publisko ēku pārbaudi. Tika pārbaudīta ēku mehāniskā stiprība un stabilitāte, lietošanas drošība un vides pieejamība, ugunsdrošība, higiēnas, veselības un vides aizsardzības prasības, ēkas iepriekšējā apsekošanu, ēkas ekspluatācijas dokumenti, ēkas būvdarbu dokumentācija/patvaļīga būvniecība. Par konstatētajiem trūkumiem pašvaldībai tika sniegti atzinumi.

Tika pārbaudīta Ambeļu skola (brīvā laika pavadīšanas centrs), Demenes administratīvā ēka Kumbuļos, Daugavpils novada domes ēka, Naujenes kultūras centrs, kā arī virkne izglītības iestāžu ēku - Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde, Naujenes pamatskola, Salienas vidusskola, Medumu pamatskola, Nīcgales pirmsskolas izglītības iestāde, Nīcgales pamatskolas ēka, Zemgales vidusskola, Silenes pamatskola, Višķu tehnikuma mācību korpuss Nr. 2, Medumu internātpamatskola, Vaboles vidusskola (abas skolas ēkas) un Kalupes pamatskola.

Atzinumos konstatēti dažādi trūkumi vai nepilnības. Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” konstatēti koka konstrukciju mezglu savienojumu trūkumi un bojājumi, kas radušies no mitruma un ventilācijas trūkuma skolas jumtā. Jumta bojāti koka statņu posmi daļēji ir nomainīti 2018.gadā. Naujenes PII veikta papildus tehniskā apsekošana un pasūtīta tehniskā dokumentācija jumta atsevišķu statņu nomaiņai un nostiprināšanai. Šo darbu veikšanai 2019. gada budžetā ir paredzēti 39 500 eiro.

2019. gada budžetā pieprasīti arī finanšu līdzekļi 16 949 eiro apmērā Zemgales vidusskolā konstatēto seku novēršanai.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”, ekspluatācijā nodotas publiskās ēkas īpašniekiem ir pienākums veikt ēkas tehnisko apsekošanu ne retāk kā reizi 10 gados. Pērn pašvaldība uzsākuši izglītības iestāžu ēku tehnisko apsekošanu. Apsekota tika Medumu pamatskolas divas ēkas, Zemgales vidusskola trīs skolas, Nīcgales PII, Salienas vidusskola un Mācību korpuss Nr.2 Višķu tehnikumā ciemā. Konstatēti trūkumi, galvenokārt, saistībā ar ugunsdrošības prasībām, zibensaizsardzību un iekšējiem elektroapgādes tīkliem. Šogad pašvaldības budžetā iezīmēti vēl 20 000 eiro nākamo sešu skolu tehniskajai apsekošanai un būvniecības ieceres dokumentu izstrādei konstatēto trūkumu novēršanai.

Savukārt Būvniecības valsts kontroles birojs 2019. gadā plāno turpināt veikt publisko ēku pārbaudi Daugavpils novada teritorijā, apsekojot Laucesas un Randenes pamatskolu, vairākās pagastu pārvaldes ēkas – Demenē, Kalkūnē, Kalupē, Laucesā, Nīcgalē, Skrudalienā, Vecsalienā, Medumos, Vabolē un Taborē, pašvaldības izklaides pasākumu publiskās ēkas – Kultūras centru “Vārpa”, kultūras namus Biķerniekos, Demenē, Dubnā, Salienā, Naujenes kultūras centru, Sventes Tautas namu, Skrudalienas brīvā laika centru, kā arī Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centru Vecstropos.

Valsts amatpersonas deklarācija par 2018. gadu jāiesniedz līdz 1. aprīlim