Noteica maksu par Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem

AKTUĀLI

No 2019. gada 1. janvāra spēkā stāsies lēmums par Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem. Svinīgā laulības reģistrācija Červonkas pilī un Naujenes laulību zālē izmaksās 30 eiro, savukārt Raiņa mājā Berķenlē līdzšinējo 30 eiro vietā būs jāmaksā 70 eiro.

Maksa par telpu izmantošanu laulību reģistrācijai paliek iepriekšējo gadu līmenī. Palielināsies samaksa par svinīgas laulību reģistrācijas ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu ārpus pašvaldības noteiktām vietām, kas iepriekš tika noteikta 186 eiro apmērā, tagad sastādīs 236 eiro. Savukārt maksa par kopdzīves gadu jubilejas ceremoniju iepriekšējo 23 eiro vietā tagad izmaksās 30 eiro.

Tāpat lēmumā noteikts, ka maksa par pakalpojumiem svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošanai un vadīšanai pašvaldības noteiktajās vietās netiks iekasēta no personām ar invaliditāti, politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētājiem, personām, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes vai personas statuss maksa par pakalpojumiem, ja statuss ir abiem pieteicējiem tiek samazināta par 100 %, ja vienam – par 50%, ja viens no laulības pieteicējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu Daugavpils novadā, maksa par pakalpojumiem tiek samazināta  par 60 %.

Par Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem tiek iekasēta valsts nodeva, kas par laulības reģistrāciju sastāda 14 eiro. Laulības reģistrācija bez ceremonijas nodaļas telpās (liecinieku klātbūtnē) izmaksās tikai valsts nodevu 14 eiro apmērā.

Par atkārtoto apliecību izsniegšanu un reģistru aktualizāciju jāmaksā valsts nodeva 7 eiro apmērā. Savukārt par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu valsts nodeva sastāda 71.14 eiro.

No valsts nodevas, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, atbrīvo personu ar I vai II invaliditātes grupu; personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu; bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Valsts nodevu neiekasē, ja: civilstāvokļa akta reģistra ierakstu papildina pēc adopcijas apstiprināšanas vai adopcijas atcelšanas; civilstāvokļa reģistru papildina pēc paternitātes atzīšanas, paternitātes noteikšanas, paternitātes fakta konstatēšanas vai paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanas; dzimšanas reģistra ierakstā anulē ierakstu par bērna tēvu, kas reģistrēts LPSR Laulības un ģimenes kodeksa 58. pantā paredzētajā kārtībā; civilstāvokļa akta reģistra ierakstā labo dzimtsarakstu iestādes pieļautu kļūdu.

Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļā 2018. gada 11 mēnešos noslēgtas 324 laulības. Visbiežāk laulības noslēgtas Červonkas pilī (123) un Dzimtsarakstu nodaļas telpās (123), mazāk – Naujenes laulību zālē (33) un organizētas izbraukuma laulības (19), savukārt Raiņa mājā Berķenelē laulības noslēgt izvēlējušies vien 3 pāri.

Apbalvoti Draudzīgā aicinājuma fonda Skolu reitinga 2018 laureāti