Noslēgusies ceļa “Mežniecība – Dukurieši” pārbūve Nīcgales pagastā

AKTUĀLI

Nīcgales pagastā pabeigti būvniecības darbi trīs kilometru garajam pašvaldības ceļam “Mežniecība  – Dukurieši”. Darbus veica ceļu būves firma “Latgales Ceļdaris”. Ceļa rekonstrukcija veikta  projekta “Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve” ietvaros, piesaistot Lauku atbalsta dienesta finansējumu un pašvaldības finansējumu ar mērķi uzlabot publiskās ceļu infrastruktūras kvalitāti lauku teritorijās, veicinot uzņēmējdarbību un saglabājot apdzīvotību. Nīcgales ceļa pārbūvei  tika piešķirts finansējums 310434 tūkst. eiro apmērā.

Nīcgales pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Stikāns pastāstīja, ka šis ceļa posms tika izvēlēts, konsultējoties ar zemniekiem. “Apspriedē, objektu iekļaušanai Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektā, Nīcgalē,  mēs diskutējām, vai  pārbūvēt ceļu “Ozoli – Avotiņi” (1.19km) vai “Mežniecība – Dukurieši” (3km). Zemnieki nolēma, ka ceļš “Mežniecība – Dukurieši” ir prioritārs, jo gar to atrodas pagasta spēcīgākās zemnieku  saimniecības - SIA “Jaundīķi”, SIA “Lamari”, z/s “Līdums” un z/s “Ūsiņš”. Arī blakus esošais Zaķupurvs ir lielākās vienlaidus apstrādājamās zemes platības. Pateicoties Autoceļa fonda piešķirtajiem līdzekļiem, rekonstrukciju izdevās veikt arī ceļam “Ozoli – Avotiņi”.

Līdzīgi kā citiem grants ceļiem bez cietā seguma, kas pārbūvēti LAD finansētā projekta ietvaros, arī Nīcgales ceļam izveidoti un sakārtoti sāngrāvji, nomainītas lielās caurtekas, izveidotas ērtas nobrauktuves, kā arī paplašināti ceļa posmi, kur tie bija dabiski sašaurinājušies. “Būvniecības darbu laikā zemnieki aktīvi iesaistījās, koriģējot nobrauktuvju atrašanās vietas, kā arī sniedzot ierosinājumus par bebru daļēji sabojāto novadgrāvi. Šie jautājumi tika sekmīgi atrisināti ar uzņēmēju, būvuzrauga un novada domes speciālistu palīdzību,” norāda P. Stikāns.

Jāatzīmē, ka projekts “Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve” tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un tā ietvaros pārbūvēti ceļi un ceļu posmi vairākos novada pagastos. Šobrīd būvniecības stadijā atrodas vēl pieci ceļi Salienā, Līksnā, Medumos, Skrudalienā un Naujenē.

FOTOGALERIJA  

Veiks iepirkumu būvprojekta izstrādei Līksnas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas pārbūvei par daudzfunkcionālo centru