Nomas tiesību izsole vieglās rūpniecības ražošanas ēkai Randenē

AKTUĀLI

INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTU

Nekustamā īpašuma adreseDārza iela 57, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads
Nomas objekta veidsNedzīvojamās ēkas
Kadastra numurs4460 003 0546
Ēku kadastra apzīmējumi un platība, m2Vieglās rūpniecības ražošanas ēka 4460 003 0546 001- 652.7 m2, Noliktava 4460 003 0546 004- 345.4 m2
Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība, ha4460 003 0546- 0.67 ha
Galvenais lietošanas veidsRūpnieciskās ražošanas ēkas, rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas
Izmantošanas mērķisVieglās rūpniecības ražošana
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN)389.26 EUR (trīs simti astoņdesmit deviņi euro 26 centi)
Izsoles solis10.00 EUR (desmit euro 00 centi)
Iznomāšanas termiņš10 gadi
Zemes nomas maksa1.5% no zemes kadastrālās vērtības + PVN Zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
Obligātie nomas nosacījumiNomniekam līdz 2022.gada 31.decembrim: 1. jāizveido ne mazāk kā 30 jaunas darba vietas 2. jāveic investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā  30 000 EUR apmērā. Papildus augstāk minētajam: 1.Jānodrošina iznomāto ēku apsardze un apdrošināšana pret trešo personu prettiesiskas rīcības risku, dabas stihiju risku, uguns risku, šķidruma, tvaika noplūdes risku, sadursmes risku, stiklojuma bojājumu risku.
Citi iznomāšanas nosacījumi1. Nomnieks, papildus nomas maksai, iznomātājam maksā nekustamā īpašuma nodokli, zemes nomas maksu, 2. Par komunālajiem, apsaimniekošanas, elektrības  u.c. pakalpojumiem, norēķinās ar pakalpojuma sniedzēju. 3. Ievērojot Obligātos nomas nosacījumus, Daugavpils novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija var noteikt samazināt nomas maksu līdz  90% no noteiktās nomas maksas apmēra. 4. Nav tiesību nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā.
Izsoles veidsRakstiska (pirmā)
Termiņš pieteikumu iesniegšanaiNo 04.06.2018. līdz 08.06.2018. plkst. 15:30 Daugavpils novada domē 12., 19.kabinetā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī- pirmdien no plkst. 8:30 līdz plkst. 18:00, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:30 un piektdien no plkst. 8:00 līdz plkst. 15:30. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersonas Ilze Raščevska 65476739, Kornēlija Gailīte 29412676
Izsoles piedāvājumu atvēršanas laiks, vieta2018.gada 11.jūnijā plkst. 11:00, Rīgas iela 2, Daugavpils, Mazajā zālē
IznomātājsDaugavpils novada dome, reģistrācijas Nr. 90009117568, juridiskā adrese Rīgas iela 2, Daugavpils
Nomas līguma projekts, izsoles noteikumi, pieteikumsVar iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19.kabinetā un mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā Pašvaldība pārdod/ iznomāàNomas tiesību izsoles
Nomas objekta apskates vieta un laiksIepriekš vienojoties pa tālr. 65476831, mob. 26478537 ar Attīstības pārvaldes vadītāju Vitu Rūtiņu.

Izsoles noteikumi  Līgumprojekts Pieteikums

Notika reģionālā velomaršruta Nr. 35 “Daugavas loki” atklāšanas velobrauciens