Nekustamo īpašumu izsoles 4. oktobrī

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

2023.gada 4.oktobrī plkst. 09:00 nekustamo īpašumu “Mežiņi” ar kadastra numuru 4446 001 0389, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4446 001 0592 2.81 ha platībā, un atrodas Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 6000,00.

Izsoles noteikumi

2023.gada 4.oktobrī plkst. 09:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4446 003 0085 6.11 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Aleks” ar kadastra numuru 4446 003 0129 un atrodas Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 12 400,00.

Izsoles noteikumi

2023.gada 4.oktobrī plkst. 10:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4446 001 0386, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4446 001 0593 0.32 ha platībā, un atrodas Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1100,00.

Izsoles noteikumi

2023.gada 4.oktobrī plkst. 10:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4472 004 0693, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4472 004 0693 0.3798 ha platībā, un atrodas Medumu pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2250,00.

Izsoles noteikumi

2023.gada 4.oktobrī plkst. 11:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4484 004 0644 3.75 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 2.71 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā īpašumā “Vētiņi 1” ar kadastra numuru 4484 004 0025, un atrodas Salienas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 9300,00.

Izsoles noteikumi

2023.gada 4.oktobrī plkst. 11:30 nekustamo īpašumu “Raudas skola” ar kadastra numuru 4490 008 0016, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 4490 008 0016 13.8821 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 2.34 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas) un ar kadastra apzīmējumu 4490 008 0017 0.9797 ha platībā, būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4490 008 0016 001, 4490 008 0016 006, 4490 008 0016 007, 4490 008 0016 008,  4490 008 0016 010, 4490 008 0016 012,  4490 008 0016 013, 4490 008 0016 015, 4490 008 0016 016, 4490 008 0016 017, 4490 008 0016 018, 4490 008 0016 028, 4490 008 0017 019, 4490 008 0017 021, 4490 008 0017 023, 4490 008 0017 024, 4490 008 0017 025, 4490 008 0017 026, kas atrodas “Raudas skola”, Raudā, Šēderes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 74 000,00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, sēžu zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var, iepriekš pierakstoties pa mob.tel. 29412676, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst. 8.00 līdz 15.30), iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus sūtot uz e-pastu: izsoles@augsdaugavasnovads.lv, no paziņojuma publicēšanas līdz 2023.gada 29.septembrim plkst.15.00, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.tel. 29412676.

Tēva diena Medumos