Netradicionālas semestra noslēguma stundas Sventes vidusskolā

Izglītība

21. decembrī Skolas Somas ietvaros Sventes vidusskolā dažādās klašu grupās Zoom platformā notika integrētas mācību stundas.

5.-7. klases skolēni vēroja Rakstniecības un Mūzikas muzeja video nodarbību "Spoku stunda". Nodarbības vadītāja mudināja saglabāt spoku stāstu kā bērnu folkloras žanra stāstīšanas tradīcijas. Šis žanrs attīsta bērnu prasmi secīgi formulēt domu, saglabāt intrigu un ļauj pārdzīvot emocijas.

8.-9. klases skolēni iesaistījās interaktīvā nodarbībā "Mūsu Tēvzemes aprakstīšana", kuras laikā skolēni iepazinās ar 1859. gadā iznākušās K.Barona grāmatas tapšanas vēsturi un tās lomu tā laika zemnieku pasaules uzskata veidošanā un izglītošanā. Nodarbības laikā skolēni strādāja grupās, pildot dažādus integrētus uzdevumus. Bija jāliek lietā gan matemātikas, gan ģeogrāfijas, gan literatūras stundās iegūtās zināšanas, savu sniegumu katras grupas pārstāvji prezentēja.  Nodarbību piedāvāja un vadīja K.Barona muzejs.

11.-12. klasei interaktīvai nodarbībai tika piedāvāta tēma "Jaunlatvieši". Īpaši izcelts tika K. Barona, K. Valdemāra, J. Alunāna, A. Kronvalda devums literatūrā, pedagoģijā, valodniecībā, ekonomikā. Nodarbības noslēgumā skolēni strādāja grupās, apkopoja iegūto informāciju par vienu no personībām un prezentēja grupas darba rezultātus.

Izzinošās nodarbības ļāva attālināti ieskatīties muzeju krātuvēs, atsvaidzināt atmiņā ievērojamu personību dzīves lappuses, rosināja domāt par šo cilvēku nesavtīgo devumu tautas izglītošanā un nepieciešamību zināt savas zemes vēsturi, iepazīt un saudzēt tās dabu. Zoom nodarbības ne tikai pilnveidoja noteiktas prasmes, bet arī atsauca atmiņā nesenās mūsdienu skolas vēstures lappuses - attālinātā mācību procesa norisi iepriekšējos mācību gados. Šajā ziņā vienaldzīgo nebija. Daži ar sajūsmu, bet lielākā daļa ar šausmām atcerējās laiku, kad bija spiesti dienas lielāko daļu pavadīt mācoties attālināti.

Biruta Ondzule

Vecgada groziņballe Eglainē