Nekustamo īpašumu izsoles 20.09.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 20. septembrī plkst. 09:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4446 001 0173, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4446 001 0173 3.19 ha platībā, un atrodas Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 10 400,00.

Izsoles noteikumi

- 20. septembrī plkst. 09:30 nekustamo īpašumu “Pūce” ar kadastra numuru 4446 004 0139, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4446 004 0139 3.55 ha platībā, un atrodas Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 11 400,00.

Izsoles noteikumi

- 20. septembrī plkst. 10:00 nekustamo īpašumu “Kurmīši” ar kadastra numuru 4492 004 0171, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4492 004 0260 0.6579 ha platībā, un atrodas Tabores pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2000,00.

Izsoles noteikumi

- 20. septembrī plkst. 10:30 dzīvokļa īpašumu Nr.2, Parka ielā 3, Sventē, Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā, ar kadastra numuru 4488 900 0215 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 4010/17240 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4488 005 0479 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4488 005 0479.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2450,00.

Izsoles noteikumi

- 20. septembrī plkst. 11:00 nekustamo īpašumu “Daugava, 391” ar kadastra numuru 4460 004 2008, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1479 0.1131 ha platībā un atrodas Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1915,00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, sēžu zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12. kabinetā (darbadienās no plkst. 8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.tel. 29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 15. septembrim plkst. 15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.tel. 29412676.

Senioru diena Doļnajas ciemā