Nekustamo īpašumu izsole 9. augustā

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2023.gada 9.augustā plkst. 09:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4462 005 0175 2.48 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4462 005 0175 un atrodas Kalupes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 7700.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 9.augustā plkst. 09:30 nekustamo īpašumu “Spārīte 127” ar kadastra numuru 4470 002 0492, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4470 002 0492 0.0545 ha platībā un 4470 002 0613 0.0381 ha platībā, un atrodas “127”, Spārīte, Maļinovas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2650.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 9.augustā plkst. 10:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0319 0.165 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Kreimenītes” ar kadastra numuru 4498 005 0319 un atrodas Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1210.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 9.augustā plkst. 10:30 dzīvokļa īpašumu Nr.2, Senlejas iela 6, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4480 900 0044 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 339/13504 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4480 008 0345 001 un zemes ar kadastra apzīmējumiem 4480 008 0345 un 4480 008 0346.

Objekta sākotnējā cena – EUR 3450.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 9.augustā plkst. 11:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4442 004 0335, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4442 004 0487 2.4927 ha platībā, būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4442 004 0335 003, 4442 004 0335 005, 4442 004 0335 006, 4442 004 0335 007, 4442 004 0335 008 un 4442 004 0335 009 un atrodas Višķu ielā 31, Ambeļos, Ambeļu pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 7800.00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, sēžu zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.tel.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2023.gada 4.augustam plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.tel.29412676.

Dvieļu volejbols Naujenē pārcelts uz 7. jūliju!