Nekustamo īpašumu izsole 6.06.2023.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 6.jūnijā plkst. 09:00 dzīvokļa īpašumu Nr.3, Skolas iela 11A, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4476 900 0082 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 666/8911 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0428 001 un no zemes ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0428.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1260.00.

Izsoles noteikumi

- 6.jūnijā plkst. 09:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4460 006 0208 1.88 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 1.43 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4460 006 0208, un atrodas Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 11250.00.

Izsoles noteikumi

- 6.jūnijā plkst. 10:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4486 004 0207 3.51 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 2.89 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā īpašumā “Tēriņi” ar kadastra numuru 4486 004 0207, un atrodas Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 19950.00.

Izsoles noteikumi

- 6.jūnijā plkst. 10:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4446 001 0387, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4446 001 0131 0.4676 ha platībā, un atrodas Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1450.00.

Izsoles noteikumi

- 6.jūnijā plkst. 11:00 nekustamo īpašumu “Makleri” ar kadastra numuru 4446 001 0262, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4446 001 0262 2.81 ha platībā, un atrodas Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 6600.00.

Izsoles noteikumi

- 6.jūnijā plkst. 11:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4454 009 0167, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4454 009 0167 2.45 ha platībā, un atrodas Dvietes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 6300.00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst. 8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob. tel. 29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2023. gada 2. jūnijam plkst. 15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.tel. 294 12 676.

Jezupovas dievnams atguvis sen zaudēto balsi