Nekustamo īpašumu izsoles (25. oktobrī)

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2023.gada 25.oktobrī plkst. 09:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4468 006 0206, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 006 0206 0.0586 ha platībā, un atrodas “118”, Ļūbaste 1, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1500,00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 25.oktobrī plkst. 09:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4474 001 0744 2.2765 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 1.2143 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā īpašumā “Kaļvi” ar kadastra numuru 4474 001 0017, un atrodas Kašatnikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 9100,00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 25.oktobrī plkst. 10:00 dzīvokļa īpašumu Nr.3, Skolas iela 13A, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4476 900 0107 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 6585/88920 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0426 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0426.

Objekta sākotnējā cena – EUR 3200,00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 25.oktobrī plkst. 10:30 nekustamo īpašumu “Spārīte 71” ar kadastra numuru 4470 002 0445, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 002 0445 0.0539 ha platībā, un atrodas “71”, Spārīte, Maļinovas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2100,00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 25.oktobrī plkst. 11:00 dzīvokļa īpašumu Nr.2, Senlejas iela 6, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4480 900 0044 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 339/13504 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4480 008 0345 001 un zemes ar kadastra apzīmējumiem 4480 008 0345 un 4480 008 0346.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2760,00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 25.oktobrī plkst. 11:30 nekustamo īpašumu “Muižnieki P” ar kadastra numuru 4486 005 0608, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4486 005 0608 0.26 ha platībā, un atrodas Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1330,00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, sēžu zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var, iepriekš pierakstoties pa mob.tel. 29412676, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12. kabinetā (darbadienās no plkst. 8.00 līdz 15.30), iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus sūtot uz e-pastu: izsoles@augsdaugavasnovads.lv, no paziņojuma publicēšanas līdz 2023. gada 20. oktobrimplkst. 15.00, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu 20 eiro.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. tel. 29412676.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai