Nekustamo īpašumu izsole (21.02.)

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2024.gada 21.februārī plkst. 09:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 003 0323, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 003 0323 878 m2 platībā, un atrodas Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 900,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 21.februārī plkst. 09:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 004 2236, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 2236 0.0755 ha platībā, un atrodas “520”, Mičurinietis, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2600,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 21.februārī plkst. 10:00 nekustamo īpašumu “Madaras” ar kadastra numuru 4464 004 0420, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4464 004 0147 1.77 ha platībā, un atrodas Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 4200,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 21.februārī plkst. 10:30 dzīvokļa īpašumu Nr.1, “Lavandas”, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4446 900 0052 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 563/1081 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4446 001 0271 001.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1000,00.

Izsoles noteikumi

- 2024.gada 21.februārī plkst. 11:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4474 006 0241, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 006 0241 0.0631 ha platībā, un atrodas “1”, Vasarnīcas, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1000,00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes, sēžu zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var, iepriekš pierakstoties pa mob.tel. 29412676, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes 12. kabinetā (darbadienās no plkst. 8.00 līdz 15.30), iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus sūtot uz e-pastu: izsoles@augsdaugavasnovads.lv, no paziņojuma publicēšanas līdz 2024.gada 16.februārim plkst.15.00, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu 20 eiro.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. tel. 29412676.

Īres līgumu slēgšana ar SIA "Ornaments"