Nekustamo īpašumu izsoles 19.07.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

2023.gada 19.jūlijā plkst. 09:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4492 001 0030 0.32 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Mazulis” ar kadastra numuru 4492 001 0032 un atrodas Tabores pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1430.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 19.jūlijā plkst. 09:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4494 002 0246 3.61 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4494 002 0246 un atrodas Vaboles pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 7890.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 19.jūlijā plkst. 10:00 dzīvokļa īpašumu Nr.1, Kalkūnes iela 17, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4460 900 0507 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 3100/12826 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4460 004 0565 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4460 004 0565.

Objekta sākotnējā cena – EUR 750.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 19.jūlijā plkst. 10:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 004 1917, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1917 0.0585 ha platībā, un atrodas “272”, Daugava, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 980.00.

Izsoles noteikumi

         Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, sēžu zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.tel.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2023.gada 14.jūlijam plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.tel.29412676.

Jaunākās grāmatas Augšdaugavas novada kopkatalogā