Nekustamo īpašumu izsole 11.10.2023.

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2023.gada 11.oktobrī plkst. 09:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4494 004 0054 2.14 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 2.02 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas), kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4494 004 0054 un atrodas Vaboles pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 20 700,00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 11.oktobrī plkst. 09:30 dzīvokļa īpašumu Nr.10, Ezeru iela 7, Kalupe, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4462 900 0087 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 592/11872 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4462 003 0489 001 un zemes ar kadastra apzīmējumiem 4462 003 0489 un 4462 003 0500.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2330,00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 11.oktobrī plkst. 10:00 dzīvokļa īpašumu Nr.1, “Dzīvojamā māja 3 525.km” Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4468 900 0099 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 5570/64430 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4468 007 0145 001, būves ar kadastra apzīmējumu 4468 007 0145 002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4468 007 0145.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1830,00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 11.oktobrī plkst. 10:30 dzīvokļa īpašumu Nr.1, “Dūmsēta”, Stropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4474 900 1908 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 1006/2097 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4474 005 0278 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4474 005 0278.

Objekta sākotnējā cena – EUR 3030,00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 11.oktobrī plkst. 11:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4488 009 0376 1.94 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4488 009 0376, un atrodas Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2650,00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, sēžu zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var, iepriekš pierakstoties pa mob.tel. 29412676, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst. 8.00 līdz 15.30), iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus sūtot uz e-pastu: izsoles@augsdaugavasnovads.lv, no paziņojuma publicēšanas līdz 2023.gada 6.oktobrimplkst.15.00, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.tel. 29412676.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēde