Mācību gada izskaņa Naujenes pamatskolā

Izglītība

… itin neviens cilvēks pasaulē nav puteklis.
Neviens nav lieks un izraidīts.
Katrs ir savā vienīgajā vietā, laikā un misijā.
Un katrs ir nenovērtējami svarīgs.
(Gundega Repše)

Pavasaris savā plaukumā uzbur viskrāšņākās puķes, viszilākās debesis, viszaļāko zāli. Visapkārt paveras krāšņi brīnumi. Saules stari spēlē paslēpes skolas zaļo bērzu galotnēs. Vējš šūpo putnu dziesmas no putnu būrīšiem, kurus izgatavoja mūsu skolēni.  Naujenes pamatskolas klasēs un gaiteņos  arī ir rosības laiks, ražas laiks.

31. maijs Naujenes pamatskolā ir  pats pieklājīgākais datums, jo šajā dienā vēlams pateikt paldies tiem, kas atrodas blakus un visiem, kas daudz nozīmē. Paldies pieņemts teikt arī par labi padarītiem darbiem. Mūsu draudzīgajā skolas saimē jau par tradīciju ir kļuvusi atzinību izteikšana skolēniem, skolotājiem, vecākiem mācību gadu noslēdzot. Tā ir Pateicības diena. Izvērtējot šo mācību gadu, ar gandarījumu varam teikt, ka tas ir bijis bagāts ar pasākumiem, mācību ekskursijām, sasniegumiem, labiem darbiem un vienkāršu kopā sanākšanu. Taču šoreiz šie svētki bija dubultā: gan pateicība par labi paveiktajiem darbiem, gan gaidītā vasaras brīvlaika sākums.

Šajā svētku dienā priecājāmies par skolēniem, kuri ir pabeiguši mācību gadu ar labām un teicamām atzīmēm. Lepnums par Augšdaugavas novada mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs saņemtajām atzinībām un godalgotām vietām. Augšdaugavas novada Pateicības pasniedza novada Izglītībaskultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Jānis BELKOVSKIS.

Pateicības dienā neskaitāmas reizes Atzinības raksti un mīļi apsveikuma vārdi pildīja skolas zāli. Esam priecīgi par gala rezultātu, jo kopvērtējumā starp Augšdaugavas pamatskolām mūsu skola ieguva 2.vietu par sasniegumiem interešu izglītības darbā 2022./2023.mācību gadā!

Paldies tika sacīts arī tiem skolēniem, kas ar labiem sasniegumiem apliecinājuši sevi ārpussskolas konkursos, sporta sacensībās, projektos un citās aktivitātēs.

Šajā skaistajā, saulainajā svētku dienā vissiltākie pateicības vārdi bija veltīti mūsu skolas skolēnu vecākiem. Viņi vienmēr sniedz palīdzību, nežēlojot savu laiku, dod padomus, atbalsta un neskopojas ar labiem vārdiem.

Noslēdzot mācību gadu “paldies” tika teikts arī skolotājiem, kas ikdienā dara grūtu un atbildīgu darbu. Skolotāji ir tie, kas iedvesmo un ved skolēnus uz mērķi.

Visaugstākā Naujenes pamatskolas nominācija ir „Gada skolēns”, šai nominācijai tiek izvirzīts skolēns, kuram ir panākumi konkursos vai olimpiādēs, kurš ir talantīgs, aktīvs dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, ir skolas vides veidotājs, apvieno mācības ar kultūras aktivitātēm un ir vienkārši labs cilvēks. Par Naujenes pamatskolas „Gada skolēnu” 2022./2023.m.g. tika atzīta 9. klases skolniece Ksenija PANOVSKA, kura turpināja skolā aizsākto tradīciju – ābeles iestādīšana pie skolas.

Šajā dienā tika nosaukta labākā pamatskolas klase. Tituls “Labākā klase 2022./2023.m.g” tika piešķirts skolotājas Zinaīdas PAULIŅAS klasei – 8. klasei..

Par jauko noskaņojumu visa pasākuma gaitā rūpējās mūsu skolas talantīgie skolēni: 2.-4. kl. zēnu vokālais ansamblis “Jautrie muzikanti”, 1. – 4.kl. koris, vokālie ansambļi “Spurgaliņas” un “Ķipariņi” (skolotāja Inna KRALIKA), 1. – 3.kl. deju kolektīvs “Mazās skudriņas” un 4.- 5.kl. deju kolektīvs “Skudriņas” (skolotāja Anita SMANE).

Šim mācību gadam aizvērām pēdējo lappusi, bet 1. septembrī atkal būs jauna grāmata ar  jaunām cerībām, jauniem sapņiem un augstākiem mērķiem.

Lai visiem saulaina, priecīga un brīnišķīgiem piedzīvojumiem pilna vasara! Un, kad tuvosies gladiolu un asteru krāšņums, tad esiet starojoši un enerģijas pārpilni jaunā mācību gada sākumam!

Alita Kokina, Naujenes pamatsk. skolotāja

Deju kolektīvu sadancis Ilūkstes estrādē