Izsoles rezultāti 03.07.2024.

AKTUĀLI

Nomas objekta adrese: Brīvības iela 13, Ilūkste, Augšdaugavas novads.

Kadastra apzīmējums un iznomājamā platība: Administratīvās ēkasar kadastra apzīmējumu 4407 005 0171 001 nedzīvojamās telpas Nr.3 9.8 m2 platībā un Nr.10 8.9 m2 platībā, kopējā platība 18.7 m2.

Sākotnējā nomas maksas mēnesī: 148,85 euro (viens simts četrdesmit astoņi euro 85 centi) bez PVN.

Iznomāšanas termiņš: 2 gadi

Iznomātājs: Ilūkstes apvienības pārvalde, reģistrācijas Nr.90000078782, juridiskā adrese Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads

Izsoles rezultāti: 2024.gada 3.jūlijā juridiska persona ieguva nomas tiesības uz nomas objektu par nosolīto nomas maksu mēnesī, neieskaitot PVN - 162,85 euro (viens simts sešdesmit divi euro 85 centi).

Bezmaksas kursos aicina uzņēmējus apgūt pareizu personas datu apstrādi un aizsardzību