Iedzīvotājiem ir daudz jautājumu par poligona paplašināšanas ideju

AKTUĀLI

22. janvārī Vaboles pagasta Saieta namā notika militārā poligona “Meža Mackeviči” paplašināšanas sabiedriskā apspriešana. Interese par Nacionālo bruņoto spēku plāniem attīstīt poligonu ir ļoti liela, zāle bija iedzīvotāju pilna.

Par lokālplānojumu, kas groza Daugavpils novada teritorijas plānojumu 2012.-2023. gadam militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijas paplašināšanai, pastāstīja IK “Plānošanas eksperti” teritorijas plānotājs Pauls Grants.

Kāpēc ir izstrādāts lokālplānojums

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, šī dokumenta mērķis ir mainīt Daugavpils novada teritorijas plānojumā 2012.-2023. gadam noteikto zonējumu un teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus zemes vienībām, ko paredzēts izmantot kā poligonu. Lokālplānojuma teritorija aptver triju pagastu teritoriju – lielākā daļa ir Vaboles pagastā, neliela daļa Līksnas pagastā un vismazāk ir Maļinovas pagastā. Plānotā poligona teritorija robežojas gan ar fizisku, gan juridisku personu īpašumā esošām zemes vienībām, gan arī valsts teritorijām.

Patlaban zemessargi militārajām mācībām izmanto poligona teritoriju aptuveni 10 ha platībā. Poligona paplašināšanai Aizsardzības ministrija savā valdījumā ir pārņēmusi no Zemkopības ministrijas “Latvijas valsts meži” meža zemes 2042 ha platībā. Neliela lokālplānojuma daļa (ap 10 ha) atrodas privātpersonu īpašumā. No vienas privātpersonas plānots atsavināt pushektāru zemes valsts aizsardzības vajadzībām, lai nodrošinātu pievadceļa un tilta pār Līksnas upi izbūvi, kas nodrošinās piekļuvi poligonam no valsts galvenā autoceļa A6, nākotnē neizmantojot šim nolūkam pašvaldības ceļus gar privātīpašumiem.

Grozot Daugavpils novada teritorijas plānojumu, plānotā militārā poligona teritorija tiks noteikta kā vieta ar īpašiem noteikumiem. Rezultātā plānots ļaut aizsardzības un drošības iestādēm apbūvēt un celt to vajadzībām nepieciešamos infrastruktūras objektus, t.sk. šautuves un teritorijas militārā mācību procesa nodrošināšanai.

Kas satrauc iedzīvotājus

Pēc nelielās prezentācijas sākās ļoti aktīva diskusija. Uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēja NBS Apvienotā štāba Nodrošinājuma departamenta Infrastruktūras daļas priekšnieks majors Juris Sidorovs, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra Būvniecības departamenta vadītājs Edvīns Circenis un Vides un poligonu pārvaldības departamenta vides speciāliste Sindra Elksne, poligona “Meža Mackeviči” Atbalsta daļas priekšnieks kapteinis Aivars Driņģis un Aizsardzības ministrijas NATO un militārās infrastruktūras politikas nodaļas vadītāja Sanita Vaivode.

Militārā bāze Meža Mackevičos atrodas jau kopš padomju laikiem, taču tās plānotā paplašināšana iedzīvotājos vairāk raisa skepsi un neizpratni. Klātesošie vēlējās dzirdēt, kādi tad ir galvenie ieguvumi no šādas ieceres īstenošanas.

Juris Sidorovs skaidroja, ka pašlaik bāzē notiek apmācības Latvijas un tās sabiedrotajiem militārajiem spēkiem. Nacionālie bruņotie spēki (NBS) plāno attīstīt šo poligonu, lai tajā militāro mācību laikā varētu izvietoties ap 700 karavīru. Kā galveno ieguvumu viņš minēja to, ka, attīstot poligonu, karavīriem nebūs jādodas uz Ādažiem vai Alūksni mācīties un trenēties, nebūs jātērē degviela, valsts budžeta līdzekļi. Turklāt pārējie Latvijas poligoni esot pārslogoti, tāpēc karavīri nespēj apgūt visas nepieciešamās iemaņas. Pirms pāris gadiem medijos pavīdēja informācija, ka Meža Mackevičos plānots veidot Baltijā lielāko militāro bāzi ar platību līdz 6000 ha, par ko iedzīvotāji sanāksmē pauda bažas, taču J. Sidorovs apgalvoja, ka tā neesot taisnība.

Sanita Vaivode kā vienu no ieguvumiem minēja jaunu darba vietu izveidi vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, jo karavīriem būs jāsniedz dažādi ikdienas pakalpojumi, piemēram, ēdināšana. Savukārt poligona būvniecības laikā tikšot nodrošināts darbs vietējiem būvniekiem.

Iedzīvotājus satrauc, vai arī turpmāk viņi varēs izmantot mežu ogošanai un sēņošanai un pārvietoties pa plānotā poligona teritoriju. Kapteinis Aivars Driņģis solījās, ka sēņotāji un ogotāji mežā varēs iet. Poligona teritorija netiks iežogota, pa to varēs pārvietoties, taču tas nebūs iespējams militāro mācību laikā, kā arī nevarēs ienākt atsevišķās teritorijās, piemēram, sprāgstošās munīcijas ietekmes zonā. Pa visu poligona teritoriju gar perimetru tikšot uzstādītas informatīvās zīmes. Arī tiltu pār Līksnas upi, ko vēl plānots uzbūvēt, iedzīvotāji varēs izmantot tikai ārpus militāro mācību laika. Par plānotajām mācībām iepriekš tiks brīdināta pašvaldība, lai iedzīvotāji tiktu savlaicīgi informēti par ierobežojumiem.

Saskaņā ar lokālplānojumu, lielu daļu teritorijas aizņem meži, kuru apsaimniekošanu turpmāk uzņemas šīs teritorijas jaunie saimnieki. Lai veiktu teritorijas ugunsapsardzības funkcijas, tiek plānota ugunsdzēsības tehnikas iegāde, kā arī sadarbība ar Valsts meža dienestu ārkārtas situācijās, teica A. Driņģis. Tāpat tikšot veikta arī meža apsaimniekošana, sekots meža stāvoklim un iespējamām slimībām. Izcirst mežu gan neesot plānots, jo tas esot svarīgs gan mācībām, gan arī kā buferzona.

Līdz ar teritorijas pārņemšanu savā īpašumā no AS “Latvijas Valsts meži” tiek pārņemtas arī medību tiesību līgumsaistības, tāpēc arī turpmāk medību kolektīvi varēs medīt šajā teritorijā. Daļa teritorijas, piemēram, sprāgstošās munīcijas ietekmes zona, gan tiks izņemta no medību platībām.

Blakus esošo privāto mežu īpašnieki satraucās, vai būs paredzētas kompensācijas par zaudējumiem, kas var rasties mācību laikā. S. Vaivode skaidroja, ka Aizsardzības ministrijā ir izveidota zaudējumu atlīdzības komisija. Ja ir nodarīti reāli zaudējumi, mežu īpašniekiem ir tiesības vērsties šajā komisijā, šāda pieredze jau esot.

Pagaidām neesot plānots ieviest aizsargjoslu gar poligona robežu, kas varētu vēl vairāk ierobežot iedzīvotājus. Ja kāds, piemēram, vēlas apsekot savu īpašumu ar dronu, to varēs darīt, taču drons nedrīkstēs lidot tieši virs poligona teritorijas.

Uz daudziem jautājumiem atbildes tomēr netika sniegtas, piemēram, vai tiks paredzētas kompensācijas vai kādi atvieglojumi vietējiem iedzīvotājiem, zemniekiem, kas dzīvo poligona tuvumā. Klātesošie pauda nopietnas bažas, ka viņu ganāmpulki cieš no militāro mācību radītā trokšņa un samazinās viņu nekustamā īpašuma vērtība.

Iedzīvotājus interesēja arī daudzi citi jautājumi, kas skar katru personiski, piemēram, militārās tehnikas pārvietošanās gar viņu mājām. Kapteinis Aivars Driņģis pastāstīja, ka plānots izveidot jaunu ceļu no apvedceļa A6 līdz poligonam, lai iespējami mazāk traucētu vietējos iedzīvotājus ikdienā. Viņš uzklausīja arī daudzas sūdzības par karavīru nepiedienīgu uzvedību, pārvietošanos ar tehniku lielā ātrumā pa Vaboles ciemu, par militārā gaisa transporta lidošanu bīstami tuvu dzīvojamām mājām un  neatļautu nosēšanos iedzīvotāju privātajā teritorijā. Viņš solīja par to ziņot savai augstākstāvošajai vadībai un šos jautājumus risināt, kā arī aicināja iedzīvotājus par visiem starpgadījumiem nekavējoties informēt rakstiski.

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Rasčevskis piekrita, ka neatbildētu jautājumu vēl ir daudz. Viņu uztrauc vietējo iedzīvotāju turpmākā ikdiena, kurā militārā poligona klātbūtne noteikti ieviesīs savas korekcijas. Viņš aicināja militārās jomas pārstāvjus vairāk informēt iedzīvotājus.

Kas notiks tālāk

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldē (Rīgas iela 2, 31.kab., Daugavpils) Domes darba laikā, vai interneta vietnē, kā arī Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

Nākamā publiskā apspriešana notiks 4. februārī, plkst. 11.00 Daugavpils novada domē (sēžu zālē, 24.telpa, Rīgas iela 2, Daugavpils).

Savus priekšlikumus iedzīvotāji var iesniegt līdz 2020. gada 7. februārim Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldē (Rīgas iela 2-31, Daugavpils, LV-5401) vai sūtot elektroniski: planojam.novadu@dnd.lv.

Daugavpils novada domes Plānošanas nodaļas vadītāja Olga Lukaševiča pastāstīja, ka visi iedzīvotāju iesniegtie ierosinājumi tiks apkopoti un izvērtēti, un pēc tam pašvaldības deputātiem būs jāpieņem lēmums – apstiprināt esošo lokālplānojuma redakciju, ieviest tajā korekcijas vai vispār noraidīt.

Autore: Inese Minova

Kalupiešu barikāžu atmiņu ugunskurs