Bibliotēkas kļūs pieejamākas cilvēkiem no sociāli mazaizsargātām grupām

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde iesaistījusies Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta  īstenošanā  “Iekļaujošu bibliotēku tīkls cilvēkiem no sociāli mazaizsargātām grupām”. Projekta vadošais partneris ir Pasvales pašvaldības Mariaus Katiļiska publiskā bibliotēka Lietuvā, savukārt, sadarbības partneri ir Jelgavas novada un Augšdaugavas novada pašvaldības.

Projekta mērķis ir veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām, sociālekonomisko iekļaušanu, īstenojot integrētas darbības publiskajās bibliotēkās.

Augšdaugavas novada bibliotēku metodiskā centra vadītāja Žaneta Moiseja pastāstīja, ka projekta laikā tiks izveidots jauns daudzfunkcionāls iekļaujošu bibliotēku tīkls - sensorā lasītava ar profesionālu informācijas punktu, kas nodrošinās pakalpojumus sociāli mazaizsargātām cilvēku grupām (t.i. pieaugušie, vecāka gadagājuma cilvēki 50+, personas, kurām ir ilgstoši fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi - cilvēki ar invaliditāti). Projektā realizētie pakalpojumi ietvers garīgās veselības stiprināšanas aktivitātes, izmantojot sensoro telpu aprīkojumus cilvēku labsajūtas veicināšanai, ka arī informatīvi izglītojošu pasākumu ciklu bibliotēkās (tīklošanās, apmācības, labās prakses praktikumi, konsultācijas)  profesionālās palīdzības sniegšanai norādītājām mērķgrupām. Lai sagatavotu un sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus, projekta ietvaros tiks izveidota virtuāla E-apmācību platforma, iegādāts sensorās telpas inventārs un mēbeles, spēles, nozaru literatūra, kā arī datoraprīkojums. Projekta ietvaros publisko bibliotēku darbinieki saņems metodiskās norādes darbībai atbalsta programmas teritorijā un ārpus tās. Lai veidotu pozitīvu sabiedrības viedokli, tiks veicinātas arī publicitātes kampaņas. Noslēgumā tiek plānota jauna pilotmultikompleksa "Sensorā lasītava ar profesionālās informācijas punktu" projekta noslēdzoša konference.

Projekta kopējās izmaksas ir 124 562,30 eiro - 80 % jeb 99 649,84 eiro ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums, 10 % jeb 12456,23 eiro ir valsts budžeta finansējums un 10 % jeb 12456,23 eiro ir pašvaldības finansējums. Projektu plānots īstenot līdz 2026. gada 31. maijam.

Jaunieši aicināti uz ielīgošanu Naujenē!