Augšdaugavas novadā notiks parka festivāls

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība uzsāk Pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta  Nr. LVIII- 067 “Parki bez robežām – plašāk”/ “Parks without borders  – wider” (akronīms: PWBwider) īstenošanu.

Projekta mērķi ir dabas objektu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana, paaugstināta izpratne un zināšanas par vidi, izmantojot zaļās klases, dabas takas un pasākumus, kas tiks rīkoti projekta ietvaros, kā arī ilgtspējīgu tūrisma produktu izstrāde, veicinot dabas tūrismu programmas teritorijā ar parku festivāliem un kopēja maršruta izveidi.

Projekta rezultātā tiks organizēti dažādi pasākumi četros Latvijas parkos Gulbenes, Preiļu un Augšdaugavas novadā, lai popularizētu parkus, tur jau izveidoto infrastruktūru, izglītotu apmeklētājus par apkārtējo vidi un tās ilgtspēju. Tiks izveidoti 4 parku reklāmas video, lai nodrošinātu mūsdienīgu parku popularizēšanu arī nākotnē.

Augšdaugavas novadā projekta ietvaros tiks īstenots Parka festivāls, papildināta parkā esošā zaļā klase un tiks iegādāts mobils aprīkojums ārtelpas pasākumu organizēšanai.

Projekta kopējais budžets:

197 260,00 EUR, t.sk. Programmas līdzfinansējums 177 534,00 EUR

Augšdaugavas novada pašvaldības budžets projektā:

Kopējās izmaksas – 61 550,00 EUR

Programmas finansējums – 55 395,00 EUR

Pašvaldības finansējums – 6155,00 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2023. – 15.11.2023.

Projekta vadošais partneris: Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Latvija, LV – 4401, e-pasts dome@gulbene.lv , tālr. +371 64473229, www.gulbene.lv

Projekts PWBwider tiek īstenots Pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Augšdaugavas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Komisijas sēde