Nekustamo īpašumu izsoles 4. oktobrī

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus: – 2023.gada 4.oktobrī plkst. 09:00 nekustamo īpašumu “Mežiņi” ar kadastra numuru 4446 001 0389, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4446 001 0592 2.81 ha platībā, un atrodas Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā. Objekta sākotnējā cena – EUR 6000,00. Izsoles noteikumi – 2023.gada 4.oktobrī … Continue reading Nekustamo īpašumu izsoles 4. oktobrī