Nekustamo īpašumu izsoles 29. novembrī

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus: – 2023.gada 29.novembrī plkst. 09:00 nekustamo īpašumu “Birkineļu dārziņi, 219” ar kadastra numuru 4460 007 0279, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 007 0279 0.1464 ha platībā, un atrodas “219”, Birkineļu dārziņi, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā. Objekta sākotnējā cena – … Continue reading Nekustamo īpašumu izsoles 29. novembrī