Nekustamo īpašumu izsoles (29.05.)

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus: – 2024.gada 29.maijā plkst. 09:00 nekustamo īpašumu “Līkloči” ar kadastra numuru 4452 002 0298, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4452 002 0298 6.19 ha platībā, un atrodas Dubnas pagastā, Augšdaugavas novadā. Objekta sākotnējā cena – EUR 14400,00. Izsoles noteikumi – … Continue reading Nekustamo īpašumu izsoles (29.05.)