Nekustamo īpašumu izsoles (25. oktobrī)

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus: – 2023.gada 25.oktobrī plkst. 09:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4468 006 0206, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 006 0206 0.0586 ha platībā, un atrodas “118”, Ļūbaste 1, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā. Objekta sākotnējā cena – EUR 1500,00. Izsoles … Continue reading Nekustamo īpašumu izsoles (25. oktobrī)