Vakance sporta un veselības skolotājam Zemgales vidusskolā

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada Zemgales vidusskola

izsludina vakanci 

SPORTA un VESELĪBAS SKOLOTĀJS

Darba pienākumi:

  • Īstenot izglītības programmu atbilstoši Valsts izglītības standartam priekšmetā “Sports un veselība”.
  • Organizēt individuālo darbu ar izglītojamajiem, gatavot sacensībām.
  • Veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi.
  • Plānot savu darbu, sadarboties ar kolēģiem un izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem.

Profesionālās zināšanas un prasmes:

  • Izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
  • Mācību un audzināšanas darba satura un mācību priekšmeta metodikas pārzināšana;
  • Valsts valodas prasme augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1);
  • Nepieciešamā izglītība: Izglītība, atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību.

D a r b a   v i e t a   u n   l a i k s:

-      darba vieta: Augšdaugavas novada Zemgales vidusskola, Zemgale 16, Zemgale, Demenes pag., Augšdaugavas novads;

-      nepilna slodze (3 dienas);

-      no 26.08.2024.

P i e d ā v ā j a m:

-      darba līgumu uz nenoteiktu laiku;

-      sociālās garantijas, tai skaitā darba devēja apmaksātu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;

-      bruto atalgojumu  1374 EUR (par slodzi).

P i e t e i k u m a  d o k u m e n t i

-      dzīves un darba apraksts (CV);

-      valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā).

Pieteikumu, norādot “Augšdaugavas novada Zemgales vidusskolas sporta skolotāja amatam”, var iesniegt pae-pastu skola@demene.lv vai personīgi skolā.

Uzziņas pa tālruni 65471763, 28896207

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Augšdaugavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV – 5401.

Aicinām pieteikties konkursam “Sakopsim Sventes pagastu”