Vakance speciālā pedagoga amatam Biķernieku pamatskolā

AKTUĀLI

Biķernieku pamatskola izsludina vakanci
speciālā pedagoga amatam
(amata kods pēc profesiju klasifikatora – 235203
uz nenoteiktu laiku uz 1 slodzi

Darba vieta: Biķernieku pamatskola (reģ. nr. 40900022537), Skolas iela 1, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads

Darba pienākumi:
- veikt izglītojamo mācību prasmju izvērtējumu un traucējumu diagnosticēšanu, dinamikas izpēti un novērtēšanu;
- sniegt ieteikumus un rekomendācijas; veikt attīstošās nodarbības, lai sekmētu pamatizglītības standartā izvirzīto kompetenču apgūšanu atbilstoši izglītojamā spējām un veselības stāvoklim;
- plānot savu darbību atbilstoši normatīvo aktu un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteiktajām prasībām;
- sniegt atbalstu mācību procesā izglītojamiem, kuriem ir mācību grūtības vai speciālās vajadzības, veicot atbalsta un attīstošas darbības;
- pilnveidot profesionālās kompetences.

Piedāvājam:
- darbu uz nenoteiktu laiku;
- bruto atalgojuma pamatlikme no 1320,00 eiro + piemaksas;
- sociālās garantijas.

Pieteikšanās:
Darba attiecību uzsākšana nekavējoties
CV pretendentam sūtīt uz e-pastu: skola@bikerniekupag.lv
Tālrunis saziņai: 25419822, 65822944

Informācija nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem